ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจรินทร์ รอบการ

พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ

วีดีทัศน์แนะนำพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ


คลิก เพื่อดูวีดิโอที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือ

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตอาชีพ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “คนศรีสะเกษ ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง”  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตอาชีพ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “คนศรีสะเกษ ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ร่างขอบเขตของงานจ้าง (Term of Reference:TOR) จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

ร่างขอบเขตของงานจ้าง (Term of Reference:TOR) จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตอาชีพ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “คนศรีสะเกษ ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง”  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตอาชีพ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “คนศรีสะเกษ ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ร่างขอบเขตของงานจ้าง (Term of Reference:TOR) จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

ร่างขอบเขตของงานจ้าง (Term of Reference:TOR) จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)