โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายจรินทร์ รอบการ
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ

นายวิทยา นุ่มนวลพิทักษ์
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

น.ส.วริศรา โสภาค
หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชัยยงค์ ผ่องใส
หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางชไมพร แหวนเพ็ชร
หน.ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนงเยาว์ พรหมทา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรจนา ทัพศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจูมทอง พลโลหะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางณัฎฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรัชนี แสงสว่าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวรรณมุกดา ใจห้าว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางประณีวรรณ ซาซุม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอินทิรา นามโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอำภา ทุมหนู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางประภัสราภรณ์ ศรีปัตเนตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.อรอุมา ภูวิทวรรณกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ นิยม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส.ณัฎวรรณ วัชรธรรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุภาพร ศรีลาชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวนิตยา คำโสภา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเครือวัลย์ บุญหวัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวรตินุช บุญชาลี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายภาณุวัฒน์ จันทวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวภัทรธมน รักไทยดี
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางวราลักษณ์ โชติชื่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสมคิด พรหมสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์

นายสัน ไฮกัญญา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(Visited 2 times, 1 visits today)