ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด Road Show OTOP ตามโครงการยกระดับหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด Road Show OTOP ตามโครงการยกระดับหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมร้อยเรื่องราวกล่าวขานปราชญ์ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมร้อยเรื่องราวกล่าวขานปราชญ์ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจร

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด Road Show OTOP ตามโครงการยกระดับหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด Road Show OTOP ตามโครงการยกระดับหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด Road Show OTOP ตามโครงการยกระดับหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ประจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด Road Show OTOP ตามโครงการยกระดับหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)