ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ จัดงาน “เชิดชูคนดีแห่งแผ่นดิน” ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ และกลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564

เวลา 10.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” โล่รางวัล “สิงห์ทอง” และใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ และกลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 และมอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทั้ง 22 อำเภอ ข้าราการ กลุ่มองค์กรเครือข่ายการพัฒนา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้มาตรการควบคุมพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 3029/2564 ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 อย่างเข้มงวด

“มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกิดคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ในการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประกอบด้วย

  1. รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้แก่ บ้านสร้างพุ่ม หมู่ 9 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
  2. รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย ได้แก่ นายกิตติ ศิรินัย (ผู้นำ อช.) ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
  3. รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ได้แก่ นางสาวบัวสอน วงษ์สวัสดิ์ (ผู้นำ อช.) ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
  4. รางวัลกลุ่ม/องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าสว่างสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  5. รางวัลศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ได้แก่ ศอช.ต.เมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
  6. รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ได้แก่ นางพรรณี ต้อไทสง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว ได้มีการประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในประเภทต่างๆ ดังนี้

  1. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่

1) นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
2) นางรัชนี ไชยศาสตร์ พัฒนาการอำเภอเบญจลักษ์
3) นางสาวนงค์เยาว์ พรมทา พัฒนาการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
4) นางอรุณรัตน์ สิงห์ดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5) นางสาวเจดีย์ แสนทวีสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
6) นางอุมาพร สิมาขันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
7) นางอรุณี ไชยพรรณนา นักวิชาการพัฒนาชุมฃนชำนาญการ
8) นางศิริวรรณ บุษบา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  1. ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1) นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
2) นายสัญชัย ซาซุม พัฒนาการอำเภอขุนหาญ
3) นางกอบแก้ว สิงห์ดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 (ระดับจังหวัด) จำนวน 6 ประเภท ดังนี้

1) ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน ได้แก่ นายชัยยงค์ ผ่องใส ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ)
2) ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นางสาวศิริพร อ่อนละออ  ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอห้วยทับทัน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยทับทัน
3) ประเภทวิชาการ ได้แก่ นางจรุงรักษ์ ยอดสิงห์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
4) ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน จำนวน 2 ราย ได้แก่
4.1) นายสุวิน พิมาศ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนหาญ
4.2) นายชัชวาลย์ จู่มา ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรลักษ์ และได้รับการคัดลือกระดับกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564
5) ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางณัฐฎฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
6) ประเภทซื่อสัตย์ ได้แก่ นายประเสริฐ สมบัติทยานนท์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางชุมน้อย

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน : ข้อมูล
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#ChangeForGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDDSISAKET
#พัฒนาชุมชนศรีสะเกษนครแห่งความสุข
#อะไรๆก็ดีที่ศรีสะเกษ
#ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว
#ผ้าทอเบญจศรี

(Visited 1 times, 1 visits today)