ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานแก้จน สร้างรายได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP สู้สถานการณ์โควิด-19 ขับเคลื่อนวาระผ้าทอมือ ศรีสะเกษ ธานีผ้าศรี….แส่ว  ในแคมเปญ “หน้าร้านมีขาย ออนไลน์มีส่ง” ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๙ ปี จังหวัดศรีสะเกษ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากคนเมืองศรี

พช.ศรีสะเกษ ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานแก้จน สร้างรายได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP สู้สถานการณ์โควิด-19 ขับเคลื่อนวาระผ้าทอมือ ศรีสะเกษ ธานีผ้าศรี….แส่ว  ในแคมเปญ “หน้าร้านมีขาย ออนไลน์มีส่ง” ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๙ ปี จังหวัดศรีสะเกษ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากคนเมืองศรี

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๙ ปี จังหวัดศรีสะเกษ  (ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564) โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในการประชุมมีวาระสำคัญในการประชุม ดังนี้ 1) รูปแบบแนวทางและกิจกรรมในการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ 2) กำหนดวันจัดงาน  3) สถานที่จัดงานฯ  (จำนวน 22 อำเภอ)

ในการนี้ นายชัยยงค์ ผ่องใส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวณัฏวรรณ วัชรธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้นำเรียนข้อมูลต่อที่ประชุม ในประเด็น ดังนี้

  • ยอดจำหน่ายสินค้าในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 โดยมียอดจำหน่าย ตลอด 5 วัน จำนวน 4,721,691 บาท
  • การช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ในการเพิ่มช่องทางการตลาด และเตรียมการประชาสัมพันธ์งานเฉลิมฉลอง 239 ปี ในการสื่อสารสร้างการรับรู้ โดยกำหนดเปิดตลาดออดหลอดซอดศรีเกษ (ตลาดผ้าเบญจศรี) ทุกวันพฤหัสบดี วันศุกร์และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 08.30 -19.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณลานข้างธนาคารกรุงไทย สาขาศาลหหลักเมือง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ขับเคลื่อนวาระผ้าทอมือ ศรีสะเกษ “ธานี ผ้าศรี….แส่ว”  โดยพัฒนาผ้าทออัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยขับเคลื่อนทั้ง ๒๒ อำเภอ เพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP  สร้างรายได้ให้ชุมชน คนในชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนการสร้างการรับรู้ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ เป็นการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม สมดั่งเป็น “ศรีสะเกษธานีผ้าศรี…แส่ว”

“อะไร ๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ”

#OTOPศรีสะเกษ #ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว #อะไรอะไรก็ดที่ศรีสะเกษ #Cddsisaket

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงานข่าว

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)