ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ รับการตรวจติดตาม “เหลียวหลัง แลหน้า” การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

พช.ศรีสะเกษ รับการตรวจติดตาม “เหลียวหลัง แลหน้า” การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงาน เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พร้อม นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ในการติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญๆ

ในโอกาสนี้ นายชัยยงค์ ผ่องใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายคำพอง วรรณวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายสะมะภู สิงห์ดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน พร้อมพัฒนาการอำเภอทั้ง 22 อำเภอ นักวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมรับการตรวจติดตามการตรวจและติดตามผลการดำเนินงานฯ จากท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ในคราวประชุมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่ ในประเด็นหลัก 4 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

1.1 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โดย จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลภายในระยะเวลาที่กรมกำหนด

ประเด็นที่ 2 ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้

2.1 การขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการอำนวยการขจัดการแก้ไขปัญหาความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)

2.2 สรุปข้อมูลรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเด็นที่ 3 ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

3.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ “โคก หนอง นา โมเดล”

3.2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.3 การจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

3.4 การจัดตั้งศูนย์แบ่งปันตามคติพจน์ “ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน”

ประเด็นที่ 4 งานสนองงานสถาบันหลักของชาติ

4.1 โครงการ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”  “และ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”

4.2 โครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จังหวัดศรีสะเกษ

4.3 การพัฒนาผ้าทอมือ “ศรีสะเกษธานี ผ้าศรี…แส่ว” ผ้าทอเบญจศรี

4.4 กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชาชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2564

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายชัยยงค์ ผ่องใส รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าวสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นดังกล่าว

 

ทั้งนี้นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวเน้นย้ำการดำเนินงานในพื้นที่ให้ยึดกระบวนงานพัฒนาชุมชน สร้างการรับรู้ร่วมกัน และในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ภายใต้นโยบายท่านสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พช. นายสมควร พวงจินดา บ้านหนองหว้า ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน 1)การทำน้ำยาล้างจาน 2) การทำปุ๋ยหมักรสจืด รสเปรี้ยว 3)การปลูกข้าวอินทรีย์  ซึ่งมีผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วจำนวน 30 คน ในพื้นที่ใกล้เคียง

นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และกล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การลงพื้นที่วันนี้เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนงาน ในพื้นที่จริง ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นทางรอด รวมถึงเป็นการกำหนดเข็มทิศการพัฒนาคุณภาพชีวิตของภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งยังเป็นโครงการฯ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคน ที่ “หัวไว ใจสู้” กล้าตัดสินใจสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” เป็นการพัฒนา “คน” และ “พื้นที่” เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา พช. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และพึ่งตนเองได้ ต่อไป

 

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

#ปลูกพืชปลูกผัก

#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmit

#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)