ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ “รวมใจสวมใส่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ” ในงานนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง ยอดจำหน่าย OTOP ชั่วโมงเดียวกว่าแสนบาทเปิดสัปดาห์ท่องเที่ยว “งานออดหลอดซอดศรีสะเกษ 24-26 พ.ย.นี้

พช.ศรีสะเกษ “รวมใจสวมใส่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ” ในงานนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง ยอดจำหน่าย OTOP ชั่วโมงเดียวกว่าแสนบาทเปิดสัปดาห์ท่องเที่ยว “งานออดหลอดซอดศรีสะเกษ 24-26 พ.ย.นี้

วันที่ 23 พฤศจิกายน  2564 เวลา 06.30 น. ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ จ.ศรีสะเกษ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมกิจกรรมโดยนุ่งผ้าไทย ใส่บาตร เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีพระเดชพระคุณพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดเพียนาม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายวัฒนา พุฒิชาติ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วประทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการ OTOP กิจกรรมนุ่งผ้าไทย ใส่บาตรฯ ในวันนี้เป็นการเปิดสัปดาห์ท่องเที่ยว “งานงานออดหลอดซอดศรีสะเกษ ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่  24-26 พ.ย.2564 ณ บริเวณข้างศาลหลักเมือง พบกับการขายสินค้า OTOP สินค้าพื้นเมืองจากผู้ประกอบการโดยตรง และการแสดงทางวัฒนธรรม และแสดงดนตรีจากวงดนตรีมากมาย และงานลอยกระทง โดยการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน  ประชาชน  ประชาสังคม และหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง กระจายรายได้สู่ประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ในการนี้ เป็นโอกาสอันดี นายชัยยงค์ ผ่องใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอขุนหาญ ประธานชมรมพัฒนากร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัด/อำเภอ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยทำบุญใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษทุกคนได้ร่วมกันทำบุญ เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ และที่สำคัญเป็นการ “สร้างการรับรู้ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ”  เป็นการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เข้มแข็ง สมดั่งเป็น “ศรีสะเกษธานีผ้าศรี…แส่ว”  บรรยากาศภายในงานผู้ประกอบการ OTOP ได้ร่วมกันออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน และมีผลิตผลจากครัวเรือนโคก หนอง นา พช. ร่วมออกบูธจำน่ายสินค้า

ทั้งนี้ กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง ที่ดำเนินการจัดกิจกรรม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง 23 พฤศจิกายน 2564 (งดจัดกิจกรรม เม.ย.-ต.ค.64 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19) มียอดจำหน่ายสะสม 4,715,331 บาท

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ้าทออัตลักษณ์ศรีสะเกษ “ผ้าทอเบญจศรี” ผ้าแบรนด์ศรีสะเกษ ภายใต้แนวคิด “ศรีสะเกษ ธานีผ้าศรี…แส่ว” ซึ่งเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในการร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย อันเป็นศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และให้ชาวโลกได้ชื่นชมอีกทั้ง เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทย แก่ประชาชนทั่วประเทศ และยังสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นอกจากนี้ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ยังซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระกรุณาประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่ ชื่อลาย ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน และประทานอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบแบบลาย ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปสู่กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งถือเอาฤกษ์มงคลในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นำความปลาบปลื้มมาสู่เหล่าข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ภาคีเครือข่ายกลุ่มช่างฝีมือ กลุ่มทอผ้า ที่ได้รับโอกาสอันพิเศษเช่นนี้ ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีพระราชประสงค์ให้ ศิลปิน ช่างทอผ้าทุกภูมิภาค ที่รับพระกรุณานำลายผ้าพระราชทาน ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปเป็นต้นแบบ หรือแบบฝึกหัดในการรังสรรค์ถักทอเรื่องราวไปตามแต่ละภูมิปัญญาของทุกภูมิภาค ดึงอัตลักษณ์ศิลปะชุมชน กระตุ้นช่างฝีมือท้องถิ่น ตลอดจนสร้างโอกาสให้กับนักออกแบบหน้าใหม่ โดยมีผ้าไทยประจำถิ่นเป็นสื่อนำ เพื่อคงคุณค่าแห่งภูมิปัญญา ควบคู่ไปกับการประยุกต์พัฒนาต่อยอดได้อย่างสมบูรณ์ ให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวาอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป เพื่อเป็นการถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ชาวจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกันสวมใส่  “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ” ซึ่งสร้างกำลังให้แก่ช่างทอ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ สร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มียอดจำหน่ายถึง 107,620 บาท ทุบสถิติยอดจำหน่าย OTOP ในงานนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

การจัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอังคาร ซึ่งเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 นับว่าเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ชาวจังหวัดศรีสะเกษได้สวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนได้ใช้และสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์ จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายอีกทางหนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภท ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

“อะไร ๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ”

#OTOPศรีสะเกษ #ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว #อะไรอะไรก็ดที่ศรีสะเกษ #Cddsisaket

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน : รายงานยอดจำหน่าย OTOP

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงานข่าว

 

(Visited 1 times, 1 visits today)