ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ขานรับนโยบาย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

พช.ศรีสะเกษ ขานรับนโยบาย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีลาวา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM) พร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกคน ได้ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบ Streaming Live สด ผ่านเพจ Facebook fanpage กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมกัน ทั้ง 22 อำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ ตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ

โอกาสนี้ นายชัยยงค์  ผ่องใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ  นายคำพอง วรรณวัติ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน น.ส.ธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางชุดาณัฏฐ์ กอแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีประเด็น ประเด็นข้อราชการ 3 ส่วนหลักๆที่ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนำเสนอ ต่อที่ประชุม ดังนี้

  1. ข้อมูลพื้นฐานกรมการพัฒนาชุมชน
  2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. แนวทางการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทั้งนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และการบูรณาการเชื่อมโยงในการร่วมมือการทำงาน ให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs )

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)