ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ “ปลุกยักษ์” นักวิชาการพัฒนาชุมขนในการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานตามภารกิจศูนย์สารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน

พช.ศรีสะเกษ “ปลุกยักษ์” นักวิชาการพัฒนาชุมขนในการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานตามภารกิจศูนย์สารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน

พช.ศรีสะเกษ “ปลุกยักษ์” นักวิชาการพัฒนาชุมขนในการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานตามภารกิจศูนย์สารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Webex ณ ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายชัยยงค์ ผ่องใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมผ่านระบบ Webex ณ ห้องประชุมศรีลาวา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2

การประชุมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงแนวแผนการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2565
2. การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565
3. การวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Big Data และCDD EIS พกพา
4. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ปี 2565

ในการนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำเรื่องเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ของการวางระบบฐานข้อมูล ที่จะให้ ระบบ Big Data และ CDD EIS พกพา ใช้เป็นฐานข้อมูลให้ทุกคนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในการขับเคลื่อนงาน พช.ปี 65 ในบรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมขน
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)