ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานพัฒนาชุมชน

พช.ศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 14 มกราคม  2564 เวลา 06.00 – 07.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม  รองผู้ว่าราชการ พร้อมด้วย นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์

โอกาสนี้ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการและนำเสนองานพัฒนาชุมชนภารกิจสำคัญประจำสัปดาห์ ดังนี้

  1. การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “คนเมืองศรีฮักแพงแบ่งปัน”

การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากข้อมูลระบบ TPMAP (แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) พบว่า จังหวัดศรีสะเกษ  มีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 18,028 ครัวเรือน 35,950 คน  (แต่ด้วยฐานข้อมูลจากระบบฯ เป็นฐานข้อมูลระดับครัวเรือน การ Re X-ray จึงเป็นการดำเนินการตรวจสอบระดับครัวเรือน) และเป็นครัวเรือนเป้าหมายผ่านการตรวจสอบและรับรองระดับอำเภอ

1) ครัวเรือนจาก TPMAP จำนวน 1,524 ครัวเรือน

2) ครัวเรือน Exclusion Error จำนวน 718 ครัวเรือน (คนตกหล่นจากระบบTPMAP บุคคล/ครัวเรือนที่ข้อมูลตกหล่นไปจากข้อมูลประชากรในระบบ TPMAP (exclusion error) โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ (1)กรณีที่มีข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และอยู่ในระบบ TPMAP แต่ไม่เคยได้รับการสำรวจ และไม่มีข้อมูลคุณภาพชีวิตครัวเรือน) (2) กรณีบุคคลที่ไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ และไม่ได้อยู่ในระบบ TPMAP ซึ่งเป็นการพบบุคคลเหล่านี้จากการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา

รวมเป็นครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 2,242 ครัวเรือน จำแนกตามสภาพปัญหา 6 มิติ ได้ดังนี้ 1) มิติสุขภาพ 374 ครัวเรือน 2) มิติความเป็นอยู่ 636 ครัวเรือน 3) มิติด้านการศึกษา 214 ครัวเรือน 4) มิติรายได้  1,326 ครัวเรือน 5) มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ 87 ครัวเรือน 6) มิติอื่นๆ (ไม่มีที่ดินทำกิน,ติดสุราเรื้อรัง, มีอาการจิตเวชฯ) 102 ครัวเรือน

เมื่อได้ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายทั้ง 6 มิติ จะเป็นการเข้าสู่กระบวนงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ส่งมอบครัวเรือนเป้าหมาย ให้คณะทำงานฯ แต่ละมิติ โดยคณะทำงาน ประกอบด้วย มิติสุขภาพ  นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่า  เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ   เป็นเลขานุการฯ    มิติด้านความเป็นอยู่  นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ พมจ.ศรีสะเกษ  เป็นเลขานุการฯ 3 มิติด้านการศึกษา นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าฯ   เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และ ผอ.กศน. จังหวัดศรีสะเกษเป็น มิติด้านรายได้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าฯ   เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นเลขานุการฯ มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ นายสำรวย เกษกุล  รองผู้ว่าฯ   เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นเลขานุการฯ มิติด้านอื่นๆ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ       เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  เป็นเลขานุการฯ เพื่อให้คณะทำงานฯ แต่ละมิติ วางแผนจัดหาเจ้าภาพรับผิดชอบครัวเรือน ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง เมื่อได้รับการส่งต่อครัวเรือนเป้าหมายที่เกินศักยภาพ จากทีมพี่เลี้ยง (ระดับพื้นที่) โดยร่วมวิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนและกำหนดแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมกรมการจังหวัดทราบทุกเดือน

  1. การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “ผ้าทอศรีสะเกษ ธานีผ้าศรี…แส่ว” จังหวัดศรีสะเกษ ขับเคลื่อนผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ : ยกระดับสินค้าการเกษตร การค้า และการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ และจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดให้วาระผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี…แส่ว” เป็น ๑ ใน ๑๐ ของวาระจังหวัดที่จะขับเคลื่อนใน ปี 2565 จะเป็นการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยความร่วมมือจากทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ซึ่งจะนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะ “นวัตกรรม Encapsulation”  กระบวนการที่สารหรือส่วนผสมของสาร ถูกเคลือบ ยึดจับ หรือเข้าใจง่ายๆเติมกลิ่นหอม มาพัฒนาผ้าทอเบญจศรี ยกระดับผ้าอัตลักษณ์ ด้านการผลิตผสานภูมิปัญญา ให้ ผ้าทอเบญจศรี 1) ประสิทธิภาพการผลิตสูง 2) คุณภาพผลิตภัณฑ์สูง 3) รายได้ผู้ประกอบการ OTOP สูง ซึ่งจะทำให้ผ้าทอเบญจศรีจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มมูลค่ามากขึ้นและก้าวสู่สากล
  2. การดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล ภายใต้โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 66 ครัวเรือน แยกเป็นพื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 23 ครัวเรือน และขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 43 ครัวเรือน ซึ่งตอนนี้ทั้ง 66 ครัวเรือนได้ผ่านการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการขุดปรับแปลงที่ดินให้เป็นโคก หนอง นา โมเดล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

กอรปกับ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) โดยเทียบเคียงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล แต่ขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรศาสนาเข้ามาร่วมโครงการได้ ซึ่งขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษได้รับสมัครเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,383 แปลง เป็นส่วนราชการ จำนวน 4 แห่ง สถาบันการศึกษา จำนวน 9 แห่ง ประชาชนทั่วไป จำนวน 1,369 คน และวัด 1 แห่ง ขั้นตอนต่อไปกระทรวงมหาดไทยจะได้รวบรวมและประมวลผลและจัดทำร่างโครงการ และมอบหมายส่วนราชการในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอผ่านหน่วยงานระดับกรม และแต่ละกรม เสนอให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และเมื่อรัฐบาลอนุมัติงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยก็จะได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละกรมตามภารกิจ และแต่ละกรมก็จะได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานระดับจังหวัดดำเนินงานตามโครงการต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดสรรงบประมาณให้แต่ละจังหวัดได้ในห้วงเดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป

“อะไร ๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ”

#OTOPTODAY SISAKET #ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว #อะไรอะไรก็ดที่ศรีสะเกษ #Cddsisaket

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)