ข่าวประชาสัมพันธ์

ศรีสะเกษ เดินหน้าขจัดปัญหาความขัดสน “มิติความเป็นอยู่” “คนเมืองศรี ฮักแพงแบ่งปัน” ร่วมมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ในพื้นที่อำเภอโนนคูณ

ศรีสะเกษ เดินหน้าขจัดปัญหาความขัดสน “มิติความเป็นอยู่” “คนเมืองศรี ฮักแพงแบ่งปัน” ร่วมมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ในพื้นที่อำเภอโนนคูณ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. น. ณ พื้นที่อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 หลัง  โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงานจังหวัด คลังจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เกษตรจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอโนนคูณ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายชาติชิตจารุการ พัฒนาการอำเภอโนนคูณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ในพื้นที่อำเภอไพรบึง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การศึกษา เมล็ดพันธุ์ผัก สิ่งของ และเครื่องใช้จำเป็น ให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP  มิติความเป็นอยู่ จำนวน 2 ครัวเรือนดังนี้

ครัวเรือนที่ 1 หลังที่ 1 นางสิม จุหลัน บ้านเลขที่ 27 หมู่ 2 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

สมาชิกครัวเรือนที่อาศัยอยู่ด้วยกันปัจจุบัน จำนวน 3 คน สภาพที่อยู่อาศัยปัจจุบัน มีสภาพไม่มั่นคงถาวร ไม่มีความปลอดภัยในการพักอาศัย ไม่มีห้องสุขา ที่อาบน้ำ

ครัวเรือนที่ 2 นางสายสุนี จันทร์สิงห์ บ้านเลขที่ 50 หมู่ 10 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ สมาชิกครัวเรือนที่อาศัยอยู่ด้วยกันปัจจุบัน จำนวน 2 คน มีบุตรชายเป็นผู้พิการ 1 คน มีรายได้จากการรับจ้างทั่วไป จึงมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ประกอบกับที่อยู่อาศัยปัจจุบัน มีสภาพไม่มั่นคงถาวร หลังคารั่ว ไม่มีความปลอดภัยในการพักอาศัย ไม่มีห้องสุขา ที่อาบน้ำ

ทั้งนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความขัดสน และในมิติด้านความเป็นอยู่ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และจากศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม และที่สำคัญก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ นอกจากนี้ในการขับเคลื่อนงาน ของทีมพี่เลี้ยงงานการให้ความช่วยเหลือ ให้ครัวเรือนเป้าหมาย เมื่อ “อยู่รอด” และ ให้ “พอเพียง ยั่งยืน” สร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การขจัดความยากจนมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของทีมพี่เลี้ยงที่จะต้องเข้าไปดูแลครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐมีแผนงาน โครงการดูแลช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว แต่การขจัดความยากจนแบบพุ่งเป้าตามนโยบายของรัฐบาลจะช่วยเติมเต็มการทำงานเพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

“คนเมืองศรี ฮักแพงแบ่งปัน สุขเสมอกันที่ศรีสะเกษ”
#OTOPTODAY SISAKET #ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว #อะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)