ข่าวประชาสัมพันธ์

ศรีสะเกษ เดินหน้าขจัดปัญหาความขัดสน “มิติสุขภาพ” ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการแว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2565ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ เดินหน้าขจัดปัญหาความขัดสน “มิติสุขภาพ” ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการแว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2565ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวชนมมัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “แว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดยมีนางรัมภาภรณ์ วรรคสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายปิยะศักดิ์ ไชยพรรณนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โครงการแว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” เกิดจากกรมการพัฒาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและห้างแว่นท็อปเจริญ กอรปกับนโยบายรัฐบาล ในการขจัดความยากจน แก้ไขปัญหาความขัดสน ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีภาระในการเลี้ยงดูเด็กและประสบปัญหาด้านสายตาให้ได้รับแว่นตาให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

“คนเมืองศรี ฮักแพงแบ่งปัน สุขเสมอกันที่ศรีสะเกษ”
#OTOPTODAY SISAKET #ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว #อะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ #Cddsisaket #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD #Changeforgood
พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)