ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

พช.ศรีสะเกษ  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 น. เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวจารุวรรณ คล่องตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ​ โดยมี นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางชุดาณัฏฐ์ กอแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พัฒนาการอำเภอ 22 อำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และเครือข่ายผู้นำ กลุ่ม/องค์กร ร่วมกิจกรรมรวม 150 คน ผ่านระบบ Googlemeeting

​​กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการพัฒนาผู้นำ กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรให้สามารถคิดตัดสินใจ กำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชนร่วมกัน มีการดำรงชีวิตตามแนวคิดปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งการจัดการปัญหาโดยชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จึงมีแนวคิดในการบูรณาการ พัฒนาเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชน ร่วมกับแผนการดำเนินงาน การป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติการงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชนและเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนในการป้อง-ปราบ-สร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัย ปัญหาการทุจริต มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกความเป็นคนดี มีวินัย มีจิตอาสา ในการมีส่วนร่วมป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ในการปฏิบัติงาน ที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในการนี้นางวรปภา ชัยพรมมา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาาน สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นวิทยากรให้ประเด็น การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต และ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)