ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. ศรีสะเกษ  “บูรณาการลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาความยากจน” ขับเคลื่อนโครงการกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกษด้วยทุนทางสังคม

พช. ศรีสะเกษ  “บูรณาการลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาความยากจน” ขับเคลื่อนโครงการกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกษด้วยทุนทางสังคม

วันที่ 8  สิงหาคม 2565 เวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ  รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกษและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนด้วยทุนทางสังคม ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสุนันชัย ฤทธิ์มนตรี ประธานชมรมพัฒนาการอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ นายพรเทพ ทิพย์อาสน์ ประธานชมรมพัฒนากรจังหวัดศรีสะเกษ นางกุสุมาพร นาคนวม ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดศรีสะเกษ นางสมร บัวเงิน ประธานคณะกรรมการเครือข่าย กทบ.จังหวัดศรีสะเกษ นางสาววาทินี สมบัติวงศ์ หัวหน้าคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดศรีสะเกษ เลขานุการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ เลขานุการคณะกรรมการเครือข่าย กทบ.จังหวัดศรีสะเกษ เลขานุการคณะกรรมการสตรีจังหวัดศรีสะเกษ  ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19 ) อย่างเคร่งครัด

 

ในการนี้ นางสาวธนพร  ขจิตเวทย์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายบุญธรรม  จำปาสุข นายสุพัฒน์  ยงกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม โดยมีรายละเอียดการประชุมที่สำคัญดังนี้

  1. ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) และปลัดกระทรวงมหาดไทย

1) เป้าหมายสำคัญ : “การแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน” หรือ “การตัดเสื้อให้พอดีตัว”

2) กลไก : ศจพ.จ., ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการฯ ในระดับพื้นที่ (ทีมตำบล) “ทีมพี่เลี้ยง”   เข้าไปรับทราบปัญหา หาทางแก้ไข จัดทำแผนร่วมกับทุกครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

3) แนวทางสนับสนุนให้ครัวเรือน : วางแผน/แก้ปัญหาตรงตามสภาพปัญหาที่กำลังเผชิญตามแนวทางการแก้ไขปัญหา (4ท.) ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก ด้วยการลงพื้นที่ติดตาม   การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือนยากจนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

4) ต้องบันทึกข้อมูล  : ในระบบ Logbook ทุกครั้งที่ได้ให้ความช่วยเหลือ

5) นายอำเภอเป็นขุนศึกสำคัญ : ที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

  1. ขั้นตอนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ตามแนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 6 ขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 5 บูรณาการความช่วยเหลือที่กำหนดให้ทุกกระทรวงในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาของครัวเรือน ภายใต้ภาคีเครือข่าย/กลไกประชารัฐ แก้ไขปัญหาครัวเรือนให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) ในการช่วยเหลือ
  2. กระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเล็งเห็นว่า การแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารีอีกทั้งชุดลูกเสือเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารี โดยหากผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจนขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ หากเกินความสามารถของจังหวัด ขอให้แจ้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ จังหวัดศรีสะเกษ ได้สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนชุดลูกเสือ-เนตรนารีของเด็กนักเรียนในครัวเรือน TPMAP ตกเกณฑ์มิติรายได้ จำนวน 67 ราย

4.จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อขยายโอกาสให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565 ของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 17,125 ครัวเรือน

2) เพื่อจัดตั้งกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน   1 กองทุน เป็นกองทุนทางสังคมที่สนับสนุนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษเพื่อให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายครอบคลุมทุกครัวเรือน เป็นทุนแห่งความเกื้อกูลกันให้การช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ และครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ TPMAP จังหวัดศรีสะเกษ

5.การจัดตั้งกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ TPMAP ครอบคลุมทุกครัวเรือน เป็นทุนทางสังคม ที่เปิดโอกาสให้     ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

1) แนวทางการดำเนินงานและการสมทบทุนฯ ในเบื้องต้นมีผู้ร่วมสมทบแจ้งความประสงค์ในเบื้องต้น

2) การเปิดบัญชีกองทุนฯ และแนวทางการเบิกจ่าย

  1. การจัดพิธีมอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดทำร่างกำหนดการฯ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. ณ ลานโคปุระเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)