ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผวจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2565 พิจารณามอบทุนอุปการะเด็กในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.

รองผวจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2565 พิจารณามอบทุนอุปการะเด็กในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2565 พิจารณามอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ข้อรายได้     ปี ๒๕๖๔ จำนวน 43 ราย ทุนละ 1,500 บาท  จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ นางสาวจารุวรรณ คล่องตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางชุดาณัฏฐ์ กอแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมประชุม

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรเงินอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบเงินทุนอุปการะให้แก่เด็กที่จังหวัดแจ้งยืนยันขอรับทุนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 54 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นจำนวนเงิน 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดศรีสะเกษ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 30 มีนาคม 2565 และให้อำเภอดำเนินการมอบทุนแก่เด็กตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 8-20 กรกฎาคม 2565

ซึ่งจากการสำรวจข้อมูล จปฐ.ปี 2564 จังหวัดศรีสะเกษ มีเด็กแรกเกิดถึงหกปีที่อยู่ในครัวเรือน ตกเกณฑ์รายได้ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี จำนวน 91 คน โดยได้รับมอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จากส่วนกลาง จำนวน 8 ทุน และทุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปภัมภ์ จำนวน 1 ทุน ย้ายออกนอกพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 คน อายุเกินหกปี จำนวน 5 คน

ดังนั้นคงเหลือเด็กในครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จำนวน 74 คน จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ตรวจสอบและคัดเลือกเด็กในพื้นที่ที่มีอายุแรกเกิดถึงหกปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ข้อรายได้  ปี ๒๕๖๔ มีจำนวน 43 ราย ที่มีคุณสมบัติขอรับทุนการจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้จังหวัดศรีสะเกษดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) และปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้จดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้เพื่อพิจารณาประเด็น ดังนี้

  1. การมอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ข้อรายได้ ปี ๒๕๖๔ มีจำนวน 43 ราย ทุนละ 1,500 บาท  จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงิน 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
  2. การจัดมอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดศรีสะเกษ โดยร่วมกับกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00-07.00 น. ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)