ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา ผ่านระบบ Webex

พช.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา ผ่านระบบ Webex

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.     ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา ผ่านระบบ Webex มี พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เข้าร่วมประชุม  โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำเสนอโดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ในการนี้  นางสาวจารุวรรณ คล่องตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา ผ่านระบบ Webex ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

  1. การพัฒนาบุคลากร สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ กิจกรรม โครงการยกระดับผ้าทอ เบญจศรีด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน New normal งบประมาณ 4,028,700 บาท

จังหวัดศรีสะเกษมีความมุ่งหวังที่จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาผ้าทอเบญจศรีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สร้างการรับรู้และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้มากขึ้น เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (Covid-19) โดยมีวัตถุประสงค์ .เพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้กับผ้าทอจังหวัดศรีสะเกษ  พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผ้าทอจังหวัดศรีสะเกษ สร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

  1. ขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเปราะบางตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 1,777,900 บาท เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

 

ทั้งนี้ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2566 รวม 14 โครงการ งบประมาณ 301.39 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้

1.การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน 5 โครงการ 42.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.23%

2.เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนโครงการ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.52%

3.เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 3 โครงการ 135.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.99%

4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม และความมั่นคง จำนวน 4 โครงการ 20.12 ล้านบาท ร้อยละ 6.68%

5.การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ 2.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.69%

 

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)