ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (คจพ.จ.) ครั้งที่ 5/2565 โชว์ Best Practice  ขจัดปัญหาความยากจน 5 มิติ

พช.ศรีสะเกษ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (คจพ.จ.) ครั้งที่ 5/2565 โชว์ Best Practice  ขจัดปัญหาความยากจน 5 มิติ

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

นายวัตนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ) ศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ (ท) ประธานหอการค้าจังหวัด นายอำเภอเมืองจันทร์ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนคลังจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสถิติจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงานทุกท่าน ร่วมประชุม ในโอกาสก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีการส่งมอบชุดลูกเสือ เนตรนารี แก่พัฒนาการอำเภอ 10 อำเภอ เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่นักเรียนในครัวเรือนที่ขัดสนต่อไป

ในการนี้ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ ยงกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน ได้นำเรียนต่อที่ประชุมในระเบียบวาระสำคัญ ดังนี้

  1. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ตามมิติของสภาพปัญหา ของคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ (5 มิติ) ตามแนวทางที่ ศจพ.จ. กำหนด ผลการดำเนินงาน รายมิติปัญหา มีดังนี้

1) คณะทำงานฯ มิติสุขภาพ นำเสนอโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

2) คณะทำงานฯ มิติความเป็นอยู่   นำเสนอโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดศรีสะเกษ

3) คณะทำงานฯ มิติการศึกษา  นำเสนอโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

4) คณะทำงานฯ มิติรายได้ นำเสนอโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

5) คณะทำงานฯ มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ นำเสนอโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

  1. ผลการสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ประสบปัญหาเพิ่มเติม โดยข้อมูลจากระบบ Thai QM และรายงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน นำเสนอโดย ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
  2. รายงานการจัดตั้งกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกษ และกองทุนที่ ศจพ.อ. จัดตั้งฯ จำนวน 19 กองทุน จำแนกเป็นกองทุนระดับจังหวัด 1 กองทุน และกองทุนระดับอำเภอ จำนวน 18 กองทุน เป็นเงินทุนรวมทั้งสิ้น 3,453,998 บาท
  3. สรุปผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด ศรีสะเกษ (ศจพ.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.การสรุปผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ตามระเบียบวาระข้อ 3.6 มีครัวเรือนที่มีปัญหาเชิงซ้อนต้องใช้การให้ความช่วยเหลือที่เป็นการทำงานเชิงคุณภาพ     โดยกิจกรรมที่ให้การช่วยเหลือยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์ชี้วัดของปัญหาได้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสภาพปัญหาได้ให้ความช่วยเหลือ โดยพิจารณาบรรจุครัวเรือนยากจนเป้าหมายดังกล่าว เข้าสู่แผนการพัฒนาตามแผนงานโครงการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ TPMAP ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้   ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 543 ครัวเรือน

อยู่ระหว่างการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ 2,430 ครัวเรือน

 

ท้ายที่สุด นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จากรสรุปผลการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนดังกล่าว ยังคงต้องดำเนินกิจกรรมการให้การช่วยเหลือแบบพุงเป้าให้กับครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อให้ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา ภาคสื่อมวลชน และประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ให้ประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของคนทุกช่วงวัยในจังหวัดศรีสะเกษ และทุกคนมีความสุขอย่างถ้วนทั่วกัน ดั่งคำว่า “สุขเสมอกันที่…ศรีสะเกษ”

“สุขเสมอกัน ที่…ศรีสะเกษ”

“อะไร ๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ”

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

#วันพัฒนาชุมชน

#CDDDAY2022

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #OTOPTODAY SISAKET #ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว #อะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ #Cddsisaket #CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

 

(Visited 1 times, 1 visits today)