ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

พช.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 โดยมี พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวจารุวรรณ คล่องตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายคำพอง วรรณวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางชุดาณัฏฐ์ กอแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทั้ง 22อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ สวมใส่ผ้าทอเบญจศรี ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปี 2565 และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมสำคัญ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ 18 เขตตรวจราชการ ดำเนินการจำนวน 10 จุด ๆ ละ 2 วัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ รวม 1,334 คน
ซึ่งในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นจุดดำเนินการที่ 8 ได้แก่ เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ มีกลุ่มเป้าหมายจาก 4 จังหวัดในเขตตรวจราชการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 90 คน และจังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 29 คน
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 ได้พบปะผู้เข้าร่วมประชุมฯ และเสวนาสะท้อนถึงการตรวจราชการในพื้นที่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมาและในเวลา 10.30 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์บริหารงานพัฒนาชุมชนที่ประสบความสำเร็จ” / เวลา 13.00 น. พิธีเปิดการประชุมฯ โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความคาดหวังของผู้บริหารจังหวัดต่อคนพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานจังหวัด” / และในวันที่ 20 กันยายน 2565 ได้รับเกียรติจากนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับ”ประสบการณ์บริหารงานพัฒนาชุมชนให้ประสบความสำเร็จ” บทบาทคนกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจที่”ในหลวง รัชกาลที่ 9 มอบให้ในวาระ 100 ปีกระทรวงมหาดไทย
ปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ของแต่จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ
ในส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเสนอ ในหัวข้อภารกิจงานสำคัญ เรื่อง การขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายผ้าไทยใส่ให้สนุก
#“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
“อะไร ๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ”
พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)