ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

พช.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่  20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นายวyฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสำรวย  เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม

ในการนี้   นางสาวธนพร ขจิตเวทย์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำเสนอ ข้อมูลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “การแก้ไขปัญหายาเสพติด : To Be Number One ประจำปี 2565 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเสนอประเด็นวาระการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 ที่สำคัญดังนี้

1.รักษาสถานะหมู่บ้าน TO BE NUMBER ONE ปี 2564 จำนวน 275 หมู่บ้าน
ผลการดำเนินงานคิดเป็น 100 %  โดยใช้ 3 ก ได้แก่  ก 1 กรรมการ  ก 2 กองทุน  ก 3 กิจกรรม  และ 3 ย ได้แก่ ย 1 ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแส ย 2 สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ย 3 สร้างและพัฒนาเครือข่าย             

2.ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมที่รวมคนดี คนเก่ง มีอุดมการณ์ในการสร้างกิจกรรมดีๆ องค์ประกอบในการดำเนินงานชมรม ประกอบด้วย 3 ก

ก. ที่ 1 คณะกรรมการ  คือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอย่างน้อย 5 คน   ที่ 2 กองทุน คณะกรรมการจัดตั้งกองทุนเพื่อนำรายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในชมรม  ก. ที่ 3 กิจกรรมชมรม  การทำกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ต่อต้นเองและผู้อื่น กิจกรรมชมรม ดำเนินการตามยุทธศาสตร์   หลัก  3 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ ย 1 ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแส ย 2 สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ย 3 สร้างและพัฒนาเครือข่าย

ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือน

ขั้นที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ขั้นที่ 3 รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ

ขั้นที่ 4 จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง

ขั้นที่ 5 ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด

ขั้นที่ 6 จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด

ขั้นที่ 7 ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี

ขั้นที่ 8 ทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน (อย่างต่อเนื่อง)

ขั้นที่ 9 การรับรองครัวเรือนปลอดภัย

ขั้นที่ 10 การรักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง

ประเด็นวาระสำคัญ การพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 จังหวัดศรีสะเกษ แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564- 2565 จำนวน 47 หมู่บ้าน ในวันที่ 23  กันยายน  ๒๕65 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

#OTOPTODAY SISAKET #ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว #อะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ #Cddsisaket #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD #Changeforgood

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)