ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

พช. ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. บ้านสนวน หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

นายวัฒนา พุฒิชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการของรัฐ เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน บริการข้อมูลข่าวสาร การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ การจำหน่ายและการแสดงสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์(OTOP) ทั้งยังเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอปรางค์กู่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปรางค์กู่ สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. อสม. ชรบ. อปพร. คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้ นางสาวจารุวรรณ คล่องตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอปราค์กู่ ร่วมกับ เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เครือข่าย กทบ. ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา สัมมาชีพชุมชน เครือข่ายผู้นำอช. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอปราค์กู่ ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโคก หนอง นา กาแฟโรบัสต้า ผ้าทอมือ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากครัวเรือนสัมมมาชีพชุมชน

ทั้งนี้ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์  ได้ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนฯ โดยเฉพาะการช่วยเหลือ เด็กยากจนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ในการจัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารี แก้ปัญหาความขัดสนของครัวเรือน นอกจากนี้ได้ กล่าวถึงการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ให้ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” โดยมีครัวเรือนโคก หนอง นา พช.เป็นพี่เลี้ยง  รวมถึงได้ร่วมกิจกรรมภายในงาน ดังนี้
พิธีกล่าวถวายราชสดุดีและปฏิญาณตนถวายความจงรักภักดีปกป้องสถาบันหลักของชาติ

– มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 10 รายๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท

– มอบชุดยาพระราชทาน แก่ประชาชน จำนวน 50 ชุด

– มอบพันธุ์ปลาให้ตัวแทนหมู่บ้าน จำนวน 50 ถุง

– มอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 80 ถุง และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จำนวน 20 ถุง ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส

– มอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุจำนวน 10 อัน

– เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแพทย์ พอ.สว. และบูธจัดแสดงนิทรรศการ การให้บริการ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา โดยหน่วยงานราชการจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้บริการประชาชนในพื้นที่

– การจัดนิทรรศการและให้บริการของส่วนราชการจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานในพื้นที่

“อะไร ๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ”

#OTOPTODAYSISAKET #ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว #อะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ #CDDSisaket

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)