ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ยกทัพสินค้า OTOP ของดีเมืองศรีสะเกษ คัดสรรสินค้าคุณภาพ ร่วมงานนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

พช.ศรีสะเกษ ยกทัพสินค้า OTOP ของดีเมืองศรีสะเกษ คัดสรรสินค้าคุณภาพ ร่วมงานนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.30 น. ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และประชาชน ร่วมกิจกรรมโดยนุ่งผ้าไทย ใส่บาตร เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้ดำเนินการมาตรการการป้องการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณ คล่องตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายคำพอง วรรณวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอเมืองจันทร์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ  สวมใส่ผ้าทอเบญจศรี ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยทำบุญใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ รวมถึงนำสินค้า OTOP ผลิตผลจากครัวเรือนโคก หนอง นา พช. ร่วมออกบูธจำน่ายสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษทุกคนได้ร่วมกันทำบุญ เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ และที่สำคัญเป็นการ “สร้างการรับรู้ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ” เป็นการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เข้มแข็ง สมดั่งเป็น “ศรีสะเกษธานีผ้าศรี…แส่ว” สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP และพี่น้องประชาน โดยมียอดจำหน่ายสินค้า OTOP ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 43,250 บาท ยอดจำหน่ายสะสมตั้งแต่มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 8,501,287 บาท

นายสำรวย เกษกุล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการ OTOP การจัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอังคาร ซึ่งเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 นับว่าเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ชาวจังหวัดศรีสะเกษได้สวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนได้ใช้และสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์ จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายอีกทางหนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภท โดยเฉพาะผ้าทอเบญจศรี ผ้าแบรนด์ศรีสะเกษ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นอกจากนี้ เครื่องอุปโภค บริโภคที่ชาวจังหวัดศรีสะเกษนำมาร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง ในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย และครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

#วันพัฒนาชุมชน

#CDDDAY2022

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #OTOPTODAY SISAKET #ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว #อะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ #Cddsisaket #CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)