ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ  ประชุมประสานแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) งานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน (Function) และงานในระดับพื้นที่ (Area) ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 12/2565  

พช.ศรีสะเกษ  ประชุมประสานแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) งานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน (Function) และงานในระดับพื้นที่ (Area) ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 12/2565  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีลาวา สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีสะเกษ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 12/2565 โดยมี นางสาวจารุวรรณ คล่องตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายคำพอง วรรณวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางชุดาณัฏฐ์ กอแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม ประสานแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เกิดประโยชน์และความผาสุกต่อประชาชนอย่างสูงสุด โดยมีประเด็นสำคัญ เป็นการมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีการรายงาน แนวทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) งานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน (Function) และงานในระดับพื้นที่ (Area)  ดังนี้

1) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3) ผลการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน และแผนการดำเนินกิจกรรมเดือนธันวาคม 2565

4) การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5) รายงานการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2556 – 2565 และการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบบริหาร งบเงินอุดหนุน เงินทุนหมุนเวียน , ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

6) การโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2

8) การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

9) การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

10) การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 และในส่วนงบประมาณประเภทงบลงทุนให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในไตรมาส 1

11) การจัดกิจกรรมภายในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดประชุมอำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  เกิดประโยชน์และความผาสุกต่อประชาชนอย่างสูงสุด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด บนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น พัฒนาชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) งานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน (Function) และงานในระดับพื้นที่ (Area) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

#วันพัฒนาชุมชน

#CDDDAY2022

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #OTOPTODAY SISAKET #ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว #อะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ #Cddsisaket #CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)