ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

พช.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ


วันที่  23 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม

ในการนี้ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำเสนอ ข้อมูลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “การแก้ไขปัญหายาเสพติด : To Be Number One ประจำปี 2565 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเสนอประเด็นวาระการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 ที่สำคัญดังนี้

1.รักษาสถานะหมู่บ้าน TO BE NUMBER ONE ปี 2564-2565  จำนวน 381 หมู่บ้าน โดยใช้ 3 ก ได้แก่  ก 1 กรรมการ  ก 2 กองทุน  ก 3 กิจกรรม  และ 3 ย ได้แก่ ย 1 ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแส ย 2 สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ย 3 สร้างและพัฒนาเครือข่าย

  1. การดำเนินงานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 จำนวน 23 หมู่บ้าน 22 อำเภอ

(อำเภอเมือง 2 หมู่บ้าน)

  1. ผลการตรวจสุขภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 47-63 จำนวน 400 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 65) จัดระดับดังนี้

ระดับ A จำนวน 207 หมู่บ้าน

ระดับ B จำนวน 176 หมู่บ้าน

ระดับ C จำนวน 17 หมู่บ้าน

 

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)