ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ  ประชุมประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 12/2565 ขับเคลื่อนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เกิดประโยชน์และความผาสุกต่อประชาชนอย่างสูงสุด

พช.ศรีสะเกษ  ประชุมประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 12/2565 ขับเคลื่อนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เกิดประโยชน์และความผาสุกต่อประชาชนอย่างสูงสุด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีลาวา สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีสะเกษ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 12/2565 โดยมี นายคำพอง วรรณวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวธนพร  ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม ประสานแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เกิดประโยชน์และความผาสุกต่อประชาชนอย่างสูงสุด โดยมีประเด็นสำคัญ ผลการขับเคลื่อนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1-2 แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้พัฒนาการอำเภอ เพื่อวางแผนปฏิบัติงานงานในระดับพื้นที่ (Area)  ดังนี้

1) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3) ผลการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน และแผนการดำเนินกิจกรรมเดือนธันวาคม 2565

4) การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5) รายงานการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2556 – 2565 และการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบบริหาร งบเงินอุดหนุน เงินทุนหมุนเวียน , ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

6) การโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2

8) การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

9) การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

10) การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 และในส่วนงบประมาณประเภทงบลงทุนให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในไตรมาส 1

11) การจัดกิจกรรมภายในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดประชุมอำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  เกิดประโยชน์และความผาสุกต่อประชาชนอย่างสูงสุด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด บนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น พัฒนาชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) งานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน (Function) และงานในระดับพื้นที่ (Area) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

 

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #OTOPTODAY SISAKET #ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว #อะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ #Cddsisaket #CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)