ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 10/2565  จังหวัดศรีสะเกษ

พช.ศรีสะเกษ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 10/2565  จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10/2565 โดยผู้เข้าประชุมฯ ประกอบด้วย นางวริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัด นางนิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัด นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัด นางนริตา ไตรสรณกุลประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ผู้แทนคลังจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน

ในการนี้ นางวริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ ได้ชี้แจงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาลดหรือเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดของคณะอนุกรรมการบริหารฯ  ตลอดจนรายงานรายละเอียดข้อมูลเป้าหมายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา/ องค์กรของจังหวัดศรีสะเกษ และรายงานสถานะการดำเนินคดี กรณีหนี้เกินกำหนดชำระแยกการดำเนินคดีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  รวมถึงการดำเนินคดีอาญา

โดยประเด็นสำคัญในการประชุมครังนี้ เพื่อร่วมพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

– โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินหมุนเวียน จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 902,395 บาท : เห็นชอบอนุมัติทุกโครงการ โดยแต่ละโครงการให้ตรวจสอบวัตถุประสงค์ รายการที่ซื้อ และราคาต่อหน่วยกับราคากลางให้ถูกต้องเหมาะสม

– โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 312,300 บาท : เห็นชอบอนุมัติทุกโครงการ โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน อาทิ ประเภทการอบรม วิธีการบรรยายของวิทยากร และจำนวนวิทยากร ฯลฯ

– เห็นชอบอนุมัติร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ

– เห็นชอบอนุมัติมาตรการลดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ปรับโครงสร้างหนี้) จำนวน 3 โครงการ : คณะอนุกรรมการฯ อนุมัติเห็นชอบให้ทุกโครงการเข้าร่วมมาตรการฯ ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอได้เสนอต่อที่ประชุม

– ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เห็นชอบอนุมัติให้สมาชิกผู้กู้ปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของ จำนวน 9 โครงการ

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)