ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ “ปั้นนักสื่อสารสังคม” โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ มุ่งสร้างนักสื่อสารสังคมโดยผู้นำในชุมชน

พช.ศรีสะเกษ “ปั้นนักสื่อสารสังคม” โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ มุ่งสร้างนักสื่อสารสังคมโดยผู้นำในชุมชน

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ตามโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน จำนวน 27 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี สื่อประชาสัมพันธ์ มีจิตอาสา มีภาวะผู้นำ จำนวน 27 ตำบลละ 1 คน จาก 22 อำเภอในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 28 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 55 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting จากทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการฯ โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ให้เป็นผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชนและเพื่อให้เกิดการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการสร้างภาพลักษณ์และสร้างค่านิยม สร้างพลังสังคม ซึ่งมีเนื้อหาและหัวข้อการฝึกอบรมฯ ที่น่าสนใจ ดังนี้
1.story telling เทคนิคสร้างสรรค์คิด content ให้ตรงใจด้วยการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตน
2.ฝึกภาคปฏิบัติการเป็น influencer
3.presentation and public speaking การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
4.ยกระดับการผลิตสื่อสร้างสรรค์ผ่านเทคนิคการถ่ายรูป
5.ยกระดับ up skill and new skill ผ่านเทคนิคการตัดต่อวีดีโอ
6.เทคนิคการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้โดนใจในเสี้ยวนาที
7.การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และเทคนิคสู่ความสำเร็จด้วย social media
8.การนำเสนอผลงาน

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมฃน ยังกล่าวถึงกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อมุ่งเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายในที่มีการพัฒนาระบบดิจิทัล การรับส่งข้อมูลข่าวสารที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสร้างการรับรู้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงถ่ายทอดชุดข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
#วันพัฒนาชุมชน
#CDDDAY2022
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#OTOPTODAYSISAKET
#ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ #ศรีสะเกษธานีผ้าศรีแส่ว #อะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ
#CDDSISAKET #CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)