ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เดินหน้ากิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 สร้างการรับรู้และตระหนักให้ประชาชนได้รู้คุณค่าของดิน สำนึกในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พช.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เดินหน้ากิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 สร้างการรับรู้และตระหนักให้ประชาชนได้รู้คุณค่าของดิน สำนึกในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565  เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในการนี้ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยนางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางชุดาณัฏฐ์ กอแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน แก่ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสวันดินโลก (World Soil Day)

เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร โดยผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ ทั้งนี้วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติยังเป็นวันดินโลกอีกด้วย ซึ่งกลุ่มสมัชชาให้ความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี

“กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดศรีสะเกษ ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวันดินโลก และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่ง จะเห็นได้ว่าปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความตระหนักของความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และยังสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน “ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพ ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน เอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความต้องการใช้ทรัพยากรดินมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด และไม่สามารถนำกลับมาทดแทนใหม่ได้ หากขาดการอนุรักษ์และพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน จะก่อให้เกิดปัญหา ความเสื่อมโทรมของดินที่ส่งผลต่อคุณภาพ การผลิต และกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ และหากดินมีความเสื่อมโทรมที่รุนแรง การฟื้นฟูดินให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เหมือนเดิมจะทำได้ยากขึ้นด้วย ดังนั้น วันดินโลก นอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้และตระหนักให้ประชาชนได้รู้คุณค่าของดินแล้วยังทำให้สำนึกในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย”

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากรในสังกัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสมาชิกชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

 

#5ธันวาคม  #วันชาติ  #วันพ่อ

#กรมการพัฒนาชุมชน

#กระทรวงมหาดไทย

#CDD

#ChangeForGood

#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

(Visited 1 times, 1 visits today)