ข่าวประชาสัมพันธ์

ศรีสะเกษ จัดประชุมคณะทำงานคณะกรรมการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนา   ขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการ OTOP สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 2566

ศรีสะเกษ จัดประชุมคณะทำงานคณะกรรมการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนา   ขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการ OTOP สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 2566

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด        ศรีสะเกษ

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมคณะทำงานคณะกรรมการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวจารุวรรณ คล่องตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จำนวน 31 คนร่วมประชุมคณะทำงานฯ

 

โอกาสนี้ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานมีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น

ซึ่ง กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแนวทางการดำเนิน กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนา   ขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลงานในระดับประเทศต่อไป

กิจกรรมที่ 3 ประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดและให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด มีโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

โดยมี คณะกรรมการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวฯ การประชุมในวันนี้ประเด็นสำคัญคือเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้วย วีดิทัศน์ ใน ปี 2565 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำนวัตกรรม ผงสี และเส้นใยผ้าทอธรรมชาติครับ ได้รางวัลชมเชย ระดับประเทศ และเพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนา   ขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 2566

 

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)