ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566

พช.ศรีสะเกษร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.50 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนนายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยประเด็นเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงาน การข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ , การเรียกร้องที่ทำกินของกลุ่มมวลชน , การดำเนินการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) , ผลการป้องกันปรายปรามอาชญากรรม(สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม) , สถิติการจับกุมด้านการจราจร 10 ข้อหาหลัก , ผลการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ , ผลการจัดระเบียบสังคม ฯลฯ , สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ , ผลการตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ , การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน , การกู้ยืมเงินที่เป็นฉ้อโกงประชาชน , ผลการจัดระเบียบหอพัก , ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

จากนั้นร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งเป็นการสรุปสถานการณ์แนวโน้มยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และจังหวัดศรีสะเกษ , ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงาน , มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการขับเคลื่อนการประสานงานรายปรามยาเสพติดชายแดน BLO , มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การดำเนินงานตามข้อร้องเรียน การดำเนินงานของ ศอ.ปส.อ. , มาตรการป้องกันยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา , ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน , การป้องกันและสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนทั่วไป , การบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด , การขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE Number One ศรีสะเกษ , โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 , การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2566

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)