ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ เตรียมความพร้อมกลุ่ม OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสุรินทร์

พช.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ เตรียมความพร้อมกลุ่ม OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยนาเจริญ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางรุ่งนภา นิยุทตรานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ ลงพื้นที่สนับสนุน และ เตรียมความพร้อมกลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญ และกลุ่มกลุ่มผ้าไหมวัยรุ่น Thai Yong Silk เพื่อร่วมเรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า และหัตถกรรมและโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย และงานหัตถกรรมชุมขน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาด เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และงานหัตถกรรม ตามแนวพระราชดำริ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของจังหวัดในแต่ละภูมิภาค ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลงานอัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยกำหนดดำเนินกิจกรรมวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)