โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายจรินทร์ รอบการ
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ

นายคำพอง วรรณวัติ
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นายชัยยงค์ ผ่องใส
หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางสาวธนพร ขจิตเวทย์
หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางสาวปุญช์กนก ทองมาก
หน.ฝ่ายอำนวยการ

นายสุรัตน์ อินทร์แก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจงศิลป์ บุตรราช
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอรัญญา ใยแสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปัทมาพร คำพรมมาภิรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางประภัสราภรณ์ ศรีปัตเนตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจรุงรักษ์ ยอดสิงห์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางณัฎฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอำภา ทุมหนู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ณัฎวรรณ วัชรธรรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอมร ธุษาวัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ นิยม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอินทิรา นามโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุภาพร ศรีลาชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวนิตยา คำโสภา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเครือวัลย์ บุญหวัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวรตินุช บุญชาลี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายภาณุวัฒน์ จันทวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวภัทรธมน รักไทยดี
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายสมคิด พรหมสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์

นายสัน ไฮกัญญา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(Visited 2 times, 1 visits today)