โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางสาววริศรา โสภาค
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 084-8740626

นางสาวจารุวรรณ คล่องตา
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8225876
นายคำพอง วรรณวัติ
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8225909
นางสาวธนพร ขจิตเวทย์
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8225943
นางชุดาณัฏฐ์ กอแก้ว
ผอ.กลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8225870

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวจารุวรรณ คล่องตา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวอำภา ทุมหนู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอินทุอร แพ่งพนม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายคำพอง วรรณวัติ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางณัฏฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนิตยา คำโสภา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสิระชา นันทไสย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวราพงษ์ บุญโกย
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฏวรรณ วัชรธรรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวธนพร ขจิตเวทย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายบุญธรรม จำปาสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุพัฒน์ ยงกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางธีรดา ศิริบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายวิชา อินตะนัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางชุดาณัฏฐ์ กอแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวพรศิลป์ จันทวีเมือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ นิยม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอินทิรา นามโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุภาพร ศิลาชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเครือวัลย์ บุญหวัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวปัทมา บูระพา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายภาณุวัฒน์ จันทวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมคิด พรมสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นายสัน ไฮกันยา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้าง)

นางศุภาวีร์ กองผ้าขาว
นักจัดการงานทั่วไป
สนง.อกส.จ.ศรีสะเกษ

นางสาวทิพวรรณ ลาดำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
สนง.อกส.จ.ศรีสะเกษ

นางสาวศิริธร ผ่านพินิจ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สนง.อกส.จ.ศรีสะเกษ

นางอรุณี นามพรม
แม่บ้าน (ลูกจ้าง)

(Visited 2 times, 1 visits today)