โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายจรินทร์ รอบการ
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ

นายคำพอง วรรณวัติ
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นายชัยยงค์ ผ่องใส
หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางสาวธนพร ขจิตเวทย์
หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางจรุงรักษ์ ยอดสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายคำพอง วรรณวัติ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางปัทมาพร คำพรมมาภิรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายบุญธรรม จำปาสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอำภา ทุมหนู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชัยยงค์ ผ่องใส
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายอภิศักดิ์ บุญเกื้อ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอัศวณัฎฐ์ ชิณพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฏวรรณ วัชรธรรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนิตยา คำโสภา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวราพงษ์ บุญโกย
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางศุภาวีร์ กองผ้าขาว
นักจัดการงานทั่วไป
สนง.อกส.จ.ศรีสะเกษ

นางสาวทิพวรรณ ลาดำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
สนง.อกส.จ.ศรีสะเกษ

นางสาวศิริธร ผ่านพินิจ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สนง.อกส.จ.ศรีสะเกษ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวธนพร ขจิตเวทย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายสุพัฒน์ ยงกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางธีรดา ศิริบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายวิชา อินตะนัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางจรุงรักษ์ ยอดสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางณัฏฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ นิยม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอินทิรา นามโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุภาพร ศิลาชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเครือวัลย์ บุญหวัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวปัทมา บูระพา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายภาณุวัฒน์ จันทวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมคิด พรมสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นายสัน ไฮกันยา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้าง)

นางอรุณี นามพรม
แม่บ้าน (ลูกจ้าง)

(Visited 2 times, 1 visits today)