โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายชัยยงค์ ผ่องใส
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 084-8740626

นายคำพอง วรรณวัติ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8225909
นายชัยยงค์ ผ่องใส
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8225876
นางสาวธนพร ขจิตเวทย์
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8225943
นายสะมะภู สิงห์ดง
รักษาการ ผอ.กลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8225870

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายคำพอง วรรณวัติ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางปัทมาพร คำพรมมาภิรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายบุญธรรม จำปาสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอำภา ทุมหนู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชัยยงค์ ผ่องใส
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางพนิดา วงษ์ศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวัชรินทร์ ศรีบุญเรือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจรุงรักษ์ ยอดสิงห์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอัศวณัฎฐ์ ชิณพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัฏวรรณ วัชรธรรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนิตยา คำโสภา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวราพงษ์ บุญโกย
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางศุภาวีร์ กองผ้าขาว
นักจัดการงานทั่วไป
สนง.อกส.จ.ศรีสะเกษ

นางสาวทิพวรรณ ลาดำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
สนง.อกส.จ.ศรีสะเกษ

นางสาวศิริธร ผ่านพินิจ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สนง.อกส.จ.ศรีสะเกษ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวธนพร ขจิตเวทย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายสุพัฒน์ ยงกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางธีรดา ศิริบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายวิชา อินตะนัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายสะมะภู สิงห์ดง
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางณัฏฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ นิยม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอินทิรา นามโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุภาพร ศิลาชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเครือวัลย์ บุญหวัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวปัทมา บูระพา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายภาณุวัฒน์ จันทวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมคิด พรมสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นายสัน ไฮกันยา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้าง)

นางอรุณี นามพรม
แม่บ้าน (ลูกจ้าง)

(Visited 2 times, 1 visits today)