ข่าวประชาสัมพันธ์

ศรีสะเกษ จัดประชุมคณะทำงานคณะกรรมการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนา   ขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการ OTOP สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 2566

พช.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เดินหน้ากิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 สร้างการรับรู้และตระหนักให้ประชาชนได้รู้คุณค่าของดิน สำนึกในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พช.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

พช.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

พช.ศรีสะเกษ  ประชุมประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 12/2565 ขับเคลื่อนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เกิดประโยชน์และความผาสุกต่อประชาชนอย่างสูงสุด