ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผวจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2565 พิจารณามอบทุนอุปการะเด็กในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.

พช.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างซุ้มประตูวัดบ้านด่าน อำเภอราษีไศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

พช.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณยายคำมา เทียนแก้ว   คุณแม่ภรรยาของนายคำพอง วรรณวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

พช.ศรีสะเกษ  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

ศรีสะเกษ เดินหน้าขจัดปัญหาความขัดสน “มิติความเป็นอยู่” “คนเมืองศรี ฮักแพงแบ่งปัน” ร่วมมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ในพื้นที่อำเภอโนนคูณ

ศรีสะเกษ เดินหน้าขจัดปัญหาความขัดสน “มิติสุขภาพ” ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการแว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2565ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ