ข่าวประชาสัมพันธ์

ศรีสะเกษจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก สู่การค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน