ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ศรีสะเกษ เดินหน้าขจัดปัญหาความขัดสน “มิติความเป็นอยู่” “คนเมืองศรี ฮักแพงแบ่งปัน” ร่วมมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ในพื้นที่อำเภอโนนคูณ

📢📢📢 อำเภอน้ำเกลี้ยง จับมือภาคีเครือข่าย สานพลัง เดินหน้าบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ครัวเรือนที่ประสบปัญหา TPMAP ในพื้นที่ตำบลละเอาะ