KM65 ระดับบุคคล (เรื่องเล่าเร้าพลัง) การบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายชัชวาลย์ จู่มา

KM65 ระดับบุคคล (เรื่องเล่าเร้าพลัง) การบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายชัชวาลย์ จู่มา