Link ระบบรายงาน พช.ศรีสะเกษ

ระบบรายงานของ สพจ.

     1. ระบบรายงานการ Re X-ray ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP

      2.โคก หนอง นา พช. ศรีสะเกษ

     3. ระบบรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน ปี 2564

     4.สรุปงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

     5.ระบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตามแผนฯ งบนอกงบประมาณ และงบฟื้นฟูฯ พ.ศ.2564

     6. ระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 งบบริหาร (ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ)

     7. ระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 งบยุทธศาสตร์กรมฯ

     8.ระบบรายงานความคืบหน้า จปฐ. BMN ONLINE

     9.ระบบรายงานการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ online โครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี

     10. สรุป PO (งบกรม) “โคก หนอง นา”

     11. สรุป PO (งบเงินกู้) “โคก หนอง นา”

     12. ระบบติดตาม/การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

     13. ระบบรายงานผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน จังหวัดศรีสะเกษ(TPMAP65) Google Sheet

     14. รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565 (อำเภอ) ทุกวันที่ 10 ของเดือน ผ่าน Google Form

      15. ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566

(Visited 1 times, 1 visits today)