บริการของเรา

การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน จังหวัดศรีสะเกษ

การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (ศจพ.จ.) เป็นกลไกสำคัญ บูรณาการขับเคลื่อน  การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามสภาพปัญหา 6 มิติ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของคนทุกช่วงวัยในจังหวัดศรีสะเกษ ดังคำที่ว่า “สุขเสมอกัน…ที่ ศรีสะเกษ” ตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ  “วาระจังหวัดศรีสะเกษ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” เป็นประเด็นสำคัญใน“วาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ของจังหวัดศรีสะเกษ

เป้าหมายครัวเรือนยากจนจากระบบ TPMAP จำนวน 18,028 ครัวเรือน ดำเนินการ Re X-ray ครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด 18,746 ครัวเรือน ครัวเรือนยากจนจากระบบ TPMAP (18,028 ครัวเรือน)

1) ผ่านการตรวจสอบและรับรองระดับจังหวัด จำนวน 1,524 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.45
2) ครัวเรือน Exclusion Error จำนวน 718 ครัวเรือน
3) เป็นครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2,242 ครัวเรือน

จำแนกตามสภาพปัญหา 6 มิติ ประกอบด้วย (ฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการรับรองระดับจังหวัด)

1) มิติด้านสุขภาพ  จำนวน 374 ครัวเรือน
2) มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 636 ครัวเรือน
3) มิติด้านการศึกษา จำนวน 214 ครัวเรือน
4) มิติด้านรายได้ จำนวน 1,327 ครัวเรือน
5) มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 87 ครัวเรือน
6) มิติด้านอื่นๆ(ไม่มีที่ดินทำกิน,ติดสุราเรื้อรัง, มีอาการจิตเวชฯ) จำนวน 102 ครัวเรือน

(Visited 1 times, 1 visits today)