บริการของเรา

การดำเนินงาน มชช.ศรีสะเกษ

การดำเนินงาน มชช.ศรีสะเกษ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด การดำเนินงาน มชช.ศรีสะเกษ 

 

ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.)

ระบบมาตรฐานงานชุมชน เรียกโดยย่อว่า “ มชช. ”   เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 4 ประเภท ได้แก่ ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้ตนเอง  กำหนดทิศทางการพัฒนา ดำเนินการพัฒนา และประเมินผลความสำเร็จด้วยตนเอง  โดยมีฐานคิดสำคัญว่า “ มชช. ไม่ใช่การประกวด ของดีที่มีอยู่ แต่เป็นการพัฒนาที่แข่งขันกับตัวเอง เพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง โดยมีหน่วยงานภาคีเป็นผู้สนับสนุนในส่วนที่เกินขีดความสามารถเท่านั้น ” ระบบนี้ สามารถทำให้ชุมชนตอบสังคมได้ว่า “ การเป็นคนคุณภาพ  และชุมชนเข้มแข็งเป็นอย่างไร ”   และถือเป็น “ เครื่องชี้วัดการพัฒนาแบบบูรณาการที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ”

í หลักการสำคัญ
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของ ชุมชนเป็นผู้รับประโยชน์
2. ชุมชนมีความสมัครใจในการพัฒนาตนเอง
3. เป็นกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
4. เน้นความยืดหยุ่น สอดคล้อง เหมาะสมกับชุมชน
5.ความร่วมมือและการยอมรับเป็นเครื่องมือเชื่อมประสานการทำงานของภาคีการพัฒนา

  ฐานคิดสำคัญ

* คุณลักษณะของชุมชนตามวาระแห่งชาติ

–  ขีดความสามารถทางการแข่งขัน

–  การพัฒนาทุนทางสังคม

–   การพัฒนาอย่างยั่งยืน

–  ความยากจนและการกระจายรายได้

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน ใช้เป็นเครื่องมือสร้าง

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้มแข็ง
2. เพื่อให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมประสานการทำงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดย

มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง

 

คู่มือแนวทางการดำเนินงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)