บริการของเรา

ชุมชนเป้าหมาย บริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)ศรีสะเกษ จำกัด

ชุมชนเป้าหมาย บริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)ศรีสะเกษ จำกัด

กลุ่มเป้าหมายของประชารัฐศรีสะเกษ

 

ที่ ชื่อกลุ่ม สถานที่ตั้ง จำนวนสมาชิก ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่ม ความต้องการขอรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนากลุ่ม
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด (คน)
1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง 7 ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 125 ข้าว การพัฒนาเวชสำอางจากข้าว
2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลผักไหม 7 ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 95 ข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลผักไหม 1 ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 125 ข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์
4 กลุ่มข้าวอินทรีย์โคกจาน ม.2 2 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 80 ข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์
5 กลุ่มปลูกหอมแดงบ้านบึงหมอก 9 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ 53 หอมแดง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
6 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 2 2 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ 85 หอมแดง การแปรรูปผลผลิต,บรรจุภัณฑ์
7 กลุ่มปลูกหอมแดงบ้านดวนใหญ่ 11 ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ 75 หอมแดง การแปรรูปผลผลิต,บรรจุภัณฑ์
8 กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาสตรี หมู่ 6 บ้านเมืองแสน 6 คอนกราม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 66 หอมแดง การแปรรูปผลผลิต,บรรจุภัณฑ์
9 กลุ่มปลูกหอมแดงบ้านดวนใหญ่ 11 ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ 56 กระเทียม การปลูกหอมกระเทียมปลอดภัย
10 กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมบ้านโนนสาย 9 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ 45 กระเทียม การปลูกหอมกระเทียมปลอดภัย
11 กลุ่มปลูกพริกบ้านยางน้อย 5 ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 23 พริก การแปรรูปผลผลิต
12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร บ้านหนองคู 11 ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 20 พริก การแปรรูปผลผลิต
13 ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านซำตารมย์ 7 ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 74 ทุเรียน/ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชน,การตลาด
14 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการแปรรูปทุเรียนคุณภาพบ้านซำขี้เหล็ก 10 พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 80 ทุเรียน/ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชน,การตลาด
15 กลุ่มพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน บ้านธาตุน้อย 10 ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 20 ผ้าไหม การแปรรูปผ้าไหม,การย้อมสี
16 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอะลาง 9 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 26 ผ้าไหม การแปรรูปผ้าไหม
17 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอารี 1 ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ 30 ผ้าไหม การแปรรูปผ้าไหม
18 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านปราสาทเยอเหนือ 1 ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ 18 ผ้าไหม การแปรรูปผ้า,การเพิ่มมูลค่า
19 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่าสว่าง 2 โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 25 ผ้าไหม การพัฒนาลวดลาย
20 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญ 14 สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 30 ผ้าไหม การพัฒนาลวดลาย,บรรจุภัณฑ์
21 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านยาง 7 ลมศักดิ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 45 ผ้าไหม,การแซวผ้า การพัฒนาลวดลาย
22 กลุ่มเสื้อเย็บมือผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมะเกลืออบสมุนไพรบ้านเมืองน้อย 3 เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 30 ผ้าไหม,การแซวผ้า การพัฒนาลวดลาย,การแปรรูป
23 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านตำบลเป๊าะ 2 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 40 ผ้าไหม การย้อมสีธรรมชาติ
24 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะยาง 16 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 73 ข้าว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
25 กลุ่มข้าวกล้องงอก บ.โนนเหมือดแอ่ 6 คลีกลิ้ง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 25 ข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์
26 กลุ่มข้าวหอมมะลิ 6 หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 15 ข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์
27 กลุ่มหอมแดง-กระเทียม 8 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 20 หอมแดง การแปรรูปหอม-กระเทียม
28 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 4 ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 38 หอมแดง การแปรรูปหอม-กระเทียม
29 กลุ่มกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งบ้านนาเหนือ 18 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 15 กระเทียม การแปรรูปผลผลิต,บรรจุภัณฑ์
30 ท่องเที่ยวโดยชุมชนปราสาทปรางค์กู่ 1,14 กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 132 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน
31 ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านละทาย 8 ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 99 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน
32 ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกุดนาแก้ว 7 ภูฝ้าย ขุนหาญ ศรีสะเกษ 205 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)