บริการของเรา

นายบุญมี สุระโคตรเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำนาข้าวอินทรีย์ ที่ชีวิตกว่าจะประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรมอย่างทุกวันนี้ ต้องผ่านร้อน ผ่านหนาวบนหลายเ้ส้นทางอาชี่พ่ไม่ว่าจะเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างตัดผม และช่างเดินส

นายบุญมี สุระโคตรเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำนาข้าวอินทรีย์ ที่ชีวิตกว่าจะประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรมอย่างทุกวันนี้ ต้องผ่านร้อน ผ่านหนาวบนหลายเ้ส้นทางอาชี่พ่ไม่ว่าจะเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างตัดผม และช่างเดินส

นายบุญมี สุระโคตร
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำนาข้าวอินทรีย์ ที่ชีวิตกว่าจะประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรมอย่างทุกวันนี้ ต้องผ่านร้อน ผ่านหนาวบนหลายเ้ส้นทางอาชี่พ่ไม่ว่าจะเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างตัดผม และช่างเดินสายไฟ โดยละทิ้งอาชีพชาวนาซึ่งเป็นอาชีพที่ครอบครัวสืบทอดให้ตั้งแต่จำความได้ สุดท้าย ได้ค้นพบตัวเองว่า สิ่งที่อยากทำที่สุด คือ “ทำนา ปลูกข้าว” ในวิถีเกษตรอินทรีย์ คุณลุงบุญมีน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในผืนนาของตัวเอง ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดี ที่มีต้นทุนต่ำ สร้างแรงจูงใจให้ชาวนาในพื้นที่ใกล้เคียงหันมาปลูกข้าวอินทรีย์ คุณลุงบุญมี มองว่า “การทำนาจะต่างคนต่างทำไม่ได้ เพราะไม่มีอำนาจต่อรองทางการค้า” จึงได้ชักชวนเกษตรกรในชุมชนบ้านอุ่มแสง หรือกลุ่มเกษตรทิพย์ ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มารวมกลุ่มกันทำการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการขอความช่วยเหลือจากส่วนราชการ และต่อรองกับระบบทุนนิยม พยายามพึ่งพิงตนเองและคนในชุมชนเป็นหลัก ให้เกษตรกรรู้จักตัวตนของตนเอง รู้เรื่องดิน ถ้าไม่รู้เรื่องดินจะทำเกษตรอินทรีย์ยาก ทำให้ระบบนิเวศในชุมชนกลับมาสมดุลและสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์”

ปัจจุบัน คุณลุงบุญมี เป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ แห่งบ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรแก่เกษตรกรทั่วไป จะได้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต พร้อมกับใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักษาระบบนิเวศให้สมดุล สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด

(Visited 1 times, 1 visits today)