บริการของเรา

บ้านทับทิมสยาม 06 จังหวัดศรีสะเกษ (2554)บ้านนาจะเรียแห่งทับทิมสยาม 06 หมู่ที่ 6 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์

บ้านทับทิมสยาม 06 จังหวัดศรีสะเกษ (2554)บ้านนาจะเรียแห่งทับทิมสยาม 06 หมู่ที่ 6 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์

บ้านทับทิมสยาม 06 จังหวัดศรีสะเกษ (2554)
บ้านนาจะเรียแห่งทับทิมสยาม 06 หมู่ที่ 6 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์

พิกัด 14.601276,104.251228

สัมผัสผ้าทอ
ชมความงามของบ้านทับทิมสยาม 06 (นาจะเรีย)
บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ 6 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ บ้านนาจะเรียนับเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิถีชีวิตของชุมชนที่เรียบง่าย และงดงามตามธรรมชาติ หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการจัดที่ทำกินให้ราษฎรผู้ยากไร้ (กอ.รมน.คจก.) จังหวัดศรีสะเกษ ที่สำคัญ คือ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎร ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่บ้านนาจะเรีย เมื่อครั้งทรงทอดพระเนตรศูนย์อพยพโอตราว ได้มีพระราชดำริที่จะพัฒนาราษฎรตามแนวชายแดน โดยเฉพาะบ้านนาจะเรียให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปลูกป่าเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ได้ทรงรับหมู่บ้านนาจะเรียเข้าโครงการหมู่บ้านทับทิมสยามและกำหนดให้เป็นหมู่บ้านทับทิมสยาม 06 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมและสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง ให้เกิดขึ้นกับราษฎร เป็นต้นมา
ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านนาจะเรียแห่งทับทิมสยาม 06 เป็นหมู่บ้านแห่งความหลากหลายทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม และผู้มาเยือนไม่ควรพลาดกับกิจกรรมปั่นจักรยาน เยี่ยมยามวิถีชีวิตของชาวทับทิมสยาม 06 โดยตลอดเส้นทางจะได้พบกับกลิ่นไอของความพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่สองข้างทางจะหลากหลายด้วยพืชผักสวนครัว ไม้ผลต่างๆ และที่สำคัญคือกล้วยไม้นานาพันธุ์
พร้อมกันนี้มีผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กระติบข้าว ผ้าไหม เสื่อใบเตย ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น และขนมทองม้วนที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาเป็นของฝาก ของที่ระลึก ดังนั้นการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์กับหมู่บ้านทับทิมสยาม 06 ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวผู้สนใจจะสัมผัสกับชุมชนแห่งนี้

ผลิตภัณฑ์เด่น

– ผ้าทอบ้านนาจะเรีย
– โต๊ะเอนกประสงค์หัตถกรรมรากไม้
– เสื่อใบเตย
– ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว
– กระติบข้าว
– ไม้กวาด

แหล่งท่องเที่ยว

– เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์
– เขตอนุรักษ์ห้วยโอตราว
– เขตอ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 06
– เขตอ่างเก็บน้ำวัดถ้ำสระพงษ์
– ศาสนสถานจุฬาภรณ์
– ศาลปู่เจ้าในหมู่บ้าน
– วัดถ้ำสระพงษ์ศักดิ์สิทธิ์

ประเพณี วัฒนธรรม

– ประเพณีการเล่นแม่มด (ผีบรรพบุรุษ)
– ประเพณีแซนโดนตาหรือแคเบ็ณฑ์ วันสารท
– ประเพณีงานเข้าพรรษา ออกพรรษา
– ประเพณีงานบุญกฐิน

สิ่งอำนวยความสะดวก

บ้านพักโฮมสเตย์กับหมู่บ้านทับทิมสยาม 06 การเดินทางจาก กทม. ถึงหมู่บ้านจาก กรุงเทพฯ มาถึง ศรีสะเกษ สู่อำเภอขุขันธ์ บ้านนาจะเรียตั้งอยู่ในตำบลปรือใหญ่ห่างจากอำเภอขุขันธ์ ไปทางทิศใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร การเดินทางถึงอำเภอ โดยรถจักรยานยนต์ รถโดยสารและรถยนต์ส่วนตัว ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 30-40 นาที สภาพถนน เป็นถนนลาดยาง

ผู้ประสานงาน

– สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ โทร. 045-671735
– องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ โทร. 045-922052-3
– นายปอง ปรือปรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร. 08-04726-6535
– นายสุพี ดวงสิน ผู้ใหญ่บ้าน โทร.08-0834-6229

(Visited 1 times, 1 visits today)