บริการของเรา

ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่สมาชิกประเภททุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ศรีสะเกษ

ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่สมาชิกประเภททุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ศรีสะเกษ

กรมการพัฒนาชุมชน  โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(สกส.)  ได้โอนจัดสรรงบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ตามแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบทุนหมุนเวียน  จำนวน  60,000,000  บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่สมาชิกกู้ทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ และงบเงินอุดหนุน จำนวน  5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)เพื่อส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย การจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี และการสนับสนุนโครงการที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี

จังหวัดศรีสะเกษ  โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด  มีมติที่ประชุมฯ เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2560 ได้พิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่สมาชิกประเภททุนหมุนเวียน จำนวน  179  โครงการ  เป็นจำนวนเงิน  9,594,950 บาท (เก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ งบหนัาการยื่นโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ปี-60

(Visited 1 times, 1 visits today)