บริการของเรา

ข้อมูลการดำเนิน กทบ.ศรีสะเกษ

ข้อมูลการดำเนิน กทบ.ศรีสะเกษ

สรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

๑. ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป

จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวม           จำนวน  ๒,๖๖๙  กองทุน แยกเป็น

– กองทุนหมู่บ้าน                                      จำนวน  ๒,๖๓๓  กองทุน

– กองทุนชุมชนเมือง                                  จำนวน       ๓๖  กองทุน

 

๑.๒ เป้าหมายในการดำเนินการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

–  กองทุนหมู่บ้านที่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จำนวน ๒,๖๖๖  กองทุน

–  กองทุนที่ไม่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯได้  เนื่องจากไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้  จำนวน ๓ กองทุน ดังนี้

๑) กองทุนชุมชนท่าเรือ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

๒) กองทุนชุมชนวัดเลียบผดุงธรรม ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมืองศรีสะเกษ

๓) กองทุนหมู่บ้านศรีพนา หมู่ที่ 3 ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ

สาเหตุที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ 

– คณะกรรมการฯ มีปัญหาการทุจริตเงินกองทุนฯ ไม่ส่งมอบเอกสารการดำเนินงานกองทุนฯ

– คณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิกไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหา

– สมาชิกค้างชำระหนี้กองทุนฯ เนื่องจากไม่มีคณะกรรมการกองทุนฯ ดำเนินการ

– สมาชิกกองทุนฯ อพยพไปใช้แรงงานนอกพื้นที่จังหวัด ไม่สามารถเรียกประชุมกองทุน ได้ และที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูบุตร หลานที่บ้าน ไม่รู้เรื่องการดำเนินงาน

– ปัจจุบัน สทบ.ร่วมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับอำเภอ ได้เข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการและสมาชิก  และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน

๑.๓  สรุปผลการยื่นขอรับงบประมาณฯ  และการโอนเงินงบประมาณ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

๑)  กองทุนหมู่บ้านที่ยื่นขอรับงบประมาณฯ  จำนวน  ๒,๔๗๘  กองทุน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๙๕  คงเหลือ ๑๘๘  กองทุน  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๐๕

๒)  กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับโอนงบประมาณฯ  จำนวน  ๒,๑๑๑  คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๑๘  คงเหลือที่ยังไม่โอนงบประมาณ  จำนวน  ๓๖๗  กองทุน

 

๒. การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐ

  ความเป็นมา

เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ เป็นต้น โดยสาเหตุประการหนึ่งมาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนา ตลอดจนยังขาดปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ดังนั้น การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานราก        ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่กิจกรรมด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการตลาด จะส่งผลให้ชุมชนพัฒนาอย่างมั่นคงแข็งแรงต่อไป

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕9          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ให้ดำเนินการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนในระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,556 กองทุน ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท ภายใต้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน และเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจำชุมชน การจัดทำแหล่งเก็บน้ำชุมชน และเครื่องจักรสำหรับแปรรูปผลผลิตทาการเกษตรเป็นต้น

 

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน

๒.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

๓.  เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มุ่งเน้นทั้งภาคการผลิต การแปรรูป และการตลาดอย่างครบวงจร และการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น

๔.  เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกในการบริหารงบประมาณ ดำเนินการกิจกรรมร่วมกัน
ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๕.  ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น
ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน อันเกิดจากการดำเนินโครงการ

๖.  ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สิน อันเกิดจากการดำเนินโครงการ

๗.  กู้ยืมเงิน นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนด

 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

(Visited 1 times, 1 visits today)