บริการของเรา

สรุปผลการดำเนินงาน บ.ประชารัฐรักสามัคคีฯ ศรีสะเกษ

สรุปผลการดำเนินงาน บ.ประชารัฐรักสามัคคีฯ ศรีสะเกษ

สรุปผลการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

 

  1. ข้อมูลของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

           การจัดตั้ง/ข้อมูลหุ้นของบริษัทฯ 

           จังหวัดศรีสะเกษ  ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นลำดับที่ 14 ของประเทศ โดยมีผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ดังนี้

1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 1,000 หุ้น เป็นเงิน 1,000,000 บาท      ชำระค่าหุ้นครบแล้ว

2) ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น จำนวน 390 หุ้น เป็นเงิน 390,000 บาท     ชำระค่าหุ้นครบแล้ว

3) จังหวัดศรีสะเกษ  ถือหุ้น จำนวน 2,๖10 หุ้น เป็นเงิน 2,610,000 บาท ชำระค่าหุ้นครบแล้ว

            รวมค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 4,000 หุ้นๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)   คณะกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษฯ  จำนวน 10 คน ดังนี้

๑. นายวิทยา   วิรารัตน์ (ประธาน)  ๖. นายรัฐวิทย์    อังคสกุลเกียรติ

๒ นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ       ๗. ดร.จักรพันธ์   โสมเกษตริน

๓ นายวีระ      ไตรสรณกุล           ๘. นายสมหวัง    พุ่มไม้

๔. นางอรพิน   ภูนาสูง                ๙. นางนริตา       ไตรสรณกุล

๕. นายบุญมี    สุระโคตร             10.นางสาวสุคนธ์ทิพย์  มีบุญ (กรรมการผู้จัดการ)

 

  1. ผลิตภัณฑ์/หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายในการขับเคลื่อนงาน (ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560)

คณะทำงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมกับบริษัทประชารัฐฯ ได้ดำเนินงานภายใต้ 3 กลุ่มงาน คือ ด้านเกษตร ด้านแปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 32 ชุมชน ดังนี้

ด้านเกษตร  จำนวน  18  ชุมชน  ได้แก่

1) ประเภทข้าว จำนวน 7 ชุมชน ได้แก่ บ้านมะยาง บ้านอุ่มแสง อ.ราษีไศล, บ้านนาทุ่ง บ้านสิงไคร  อ.ห้วยทับทัน, บ้านโคก อ.อุทุมพรพิสัย บ้านโนนเหมือนแอ่ บ้านหนองบัวดง อ.ศิลาลาด

2) ประเภทหอมแดง จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ บ้านบึงหมอก บ้านส้มป่อย อ.ราษีไศล บ้านดวนใหญ่  อ.วังหิน บ้านยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย และ บ้านละทาย อ.กันทรารมย์

3) ประเภทกระเทียม จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ บ้านเมืองแสน อ.ยางชุมน้อย บ้านดวนใหญ่ บ้านโนนสาย   อ.วังหิน และ บ้านนาเหนือ อ.กันทรลักษ์

4) ประเภทพริก  จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ บ้านยางน้อย อ.กันทรารมย์  บ้านหนองคู อ.อุทุมพรพิสัย

 

ด้านแปรรูป  จำนวน 9 ชุมชน

ประเภทผ้าไหม จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ บ้านธาตุน้อย บ้านอะลาง อ.อุทุมพรพิสัย  บ้านหนองอารี       บ้านปราสาทเยอ อ.ไพรบึง บ้านเป๊าะ อ.บึงบูรพ์ บ้านท่าสว่าง อ.กันทรลักษ์ บ้านน้อยเจริญ อ.ปรางค์กู่      บ้านยาง อ.ขุขันธ์ และ บ้านเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  จำนวน 5 ชุมชน

ประเภททุเรียน/การท่องเที่ยว จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ บ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์  บ้านซำขี้เหล็ก
อ.ขุนหาญ

ประเภทโบราณคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ปราสาทปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ บ้านละทาย อ.กันทรารมย์ และ บ้านกุดนาแก้ว อ.ขุนหาญ

  1. ผลการขับเคลื่อนงาน (ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560)

          ด้านเกษตร – การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หอม-กระเทียม จำนวน 9 ชุมชน โดยร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และภาคีเครือข่าย ในการปลูกหอมกระเทียมปลอดภัย การแปรรูปหอมกระเทียม และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หอมกระเทียม โดยระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤษภาคม 2560   มียอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม/ชุมชนเป้าหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168,100 บาท

– การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว จำนวน 7 ชุมชน โดยร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เกษตรจังหวัด และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว     การแปรรูปข้าว การทำบรรจุภัณฑ์ข้าว และการส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤษภาคม 2560 มียอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม/ชุมชนเป้าหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 722,000 บาท

– การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริก จำนวน 2 ชุมชน โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เกษตรจังหวัด และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริก    การปลูกพริกปลอดสาร การส่งเสริมการตลาด โดยระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤษภาคม 2560 มียอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม/ชุมชนเป้าหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท

ด้านแปรรูป – การส่งเสริมการพัฒนาและแปรรูปผ้าไหม จำนวน 9 ชุมชนโดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ และภาคีเครือข่าย    ในการพัฒนาลายผ้าและการแปรรูปผ้า เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด โดยระหว่างเดือน ตุลาคม – เมษายน 2560 มียอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม/ชุมชนเป้าหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000 บาท

ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน – การสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 2 ชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ และภาคีเครือข่าย โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน การจัดเก็บ   องค์ความรู้ การบริหารจัดการผลผลิตร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำผลผลิตของเกษตรและจัดแสดงและจำหน่ายที่กรุงเทพมหานคร และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้รับความสนใจและสั่งซื้อเป็นอย่างมาก

มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่บ้านละทาย อ.กันทรารมย์ มีคณะศึกษาดูงานจากต่างจังหวัด และมีรายการทีวีมาถ่ายทำเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะทำให้ชุมชนนี้เป็นที่รู้จักและในอนาคตจะสามารถบริหารจัดการชุมชน และนำรายได้สู่คนในชุมชนมากขึ้น

  1. แผนการขับเคลื่อนงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

1) การให้การสนับสนุนชุมชนเป้าหมายของบริษัท จำนวน 32 ชุมชน วางแผนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ร่วมกับภาคที่เกี่ยวข้อง

2) จัดหาสถานที่เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าของบริษัทประชารัฐฯ

3) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 คณะ  ประกอบด้วยคณะอนุฯสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว/ หอม-กระเทียม, พริก/ทุเรียน/ผ้าไหม   โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงานแต่ละคณะ และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นเลขานุการฯ

4) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์รวมของทุเรียน เพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของทุเรียน

5) จัดเวทีเสวนา ในงาน “เทศกาลเงาะ-ทุเรียนศรีสะเกษ ASEAN Trade Fair 2017”  ระหว่างวันที่  17-18  มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ในหัวข้อ :บทบาทประชารัฐกับการขับเคลื่อนด้านการเกษตร การแปรรูป การท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

6) การให้การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับชุมชนเป้าหมายของบริษัทฯ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7) การร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตามโครงการ “การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร ในระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม2560 โดยนำผลิตภัณฑ์จากหอมกระเทียมไปร่วมจำหน่าย เช่น กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง หอมเจียมปลากรอบ หอมเจียว      ชาหอมแดง หอมอินทรีย์ ทุเรียน ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น

8) การกระจายหุ้น การออกใบหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ โดยกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2560

 

รายละเอียดอื่น ๆ  คลิก  ⇒สรุปผลการดำเนินงานประชารัฐศรีสะเกษ ณ พ.ค.

(Visited 1 times, 1 visits today)