บริการของเรา

แนวทางการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน)

แนวทางการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน)

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำ เนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 7 ปี มีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมขน ทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้น 489 แห่ง จัดตั้งด้วยงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน จำ นวน 462 แห่ง หมู่บ้าน/ชุมชน ดำ เนินการจัดตั้งกันเอง จำ นวน 27 แห่ง  ทั้งนี้ เนื่องจากมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ที่จะช่วย ในการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง

 

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำ เนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 7 ปี มีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมขน ทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้น 489 แห่ง จัดตั้งด้วยงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน จำ นวน 462 แห่ง หมู่บ้าน/ชุมชน ดำ เนินการจัดตั้งกันเอง จำ นวน 27 แห่ง  ทั้งนี้ เนื่องจากมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ที่จะช่วย ในการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง

ผลจากการติดตามของผู้ตรวจราชการกรมฯ และการตรวจติดตามของกลุ่มตรวจสอบภายใน พบว่า หลาย ๆ จังหวัด ดำ เนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ภายใต้แนวทางการดำ เนินงานที่ไม่ชัดเจน จึงทำให้มี รูปแบบการดำ เนินงานที่แตกต่างกันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจข้อมูลสถาบันฯ ทั้ง 489 แห่ง พบว่ามีรูปแบบการดำเนินงาน 4 รูปแบบ ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดเวทีวิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการดำเนิน งานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เพื่อหาข้อสรุปของรูปแบบ/แนวทางการดำ เนินงานสถาบันการจัดการ เงินทุนชุมชนที่เหมาะสม และจัดทำ เป็นคู่มือการบริหารจัดการและการจัดระดับการพัฒนาสถาบันการจัดการเงินทุน ชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำ ไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำ เนินงานสถาบันการจัดการ เงินทุนชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรมการพัฒนาชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ พัฒนางานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะนำไปสู่รูปแบบการดำ เนินงานสถาบัน การจัดการเงินทุนชุมชนที่พึงประสงค์ ที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หมุู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป

กรมการพัฒนาชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ พัฒนางานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะนำไปสู่รูปแบบการดำ เนินงานสถาบัน การจัดการเงินทุนชุมชนที่พึงประสงค์ ที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หมุู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)