บริการของเรา

ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คู่มือศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด

ข้อมูล ศรช.ศรีสะเกษ

สรุปผลการจัดระดับ

สรุผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน

 

 


ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกอง

ข้อมูลทั่วไป

จัดตั้งขึ้นจากผลการจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕56 มีพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่  แบ่งเป็นโรงปุ๋ยอินทรีย์ 1 งาน ศูนย์ข้อมูลชุมชน 1 หลัง ขนาด 1 งาน โรงเรือนรวม 1 หลังแยกเป็น โรงเพาะเห็ดฟาง 1 โรง คอกไก่บ้าน 1 โรง คอกไก่ไข่ 1 โรง คอกหมูหลุม 1 คอก ธนาคารจุลลินทรีย์ไว้บริการชุมชน 1 โรง แปลงปลูกผักเพื่อการสาธิตต่างๆหลายประเภท บ่อปลาดุก 2 บ่อ เพื่อใช้น้ำในการรดผัก และมีแปลงนาข้าวสาธิต ขนาด 1 งาน

 

การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกอง

กิจกรรมภายในศูนย์ เป็นศูนย์รวมของแหล่งเรียนรู้โดยรวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกอบอาชีพ การลดการใช้สารเคมีโดยการใช้จุลลินทรีย์อีเอ็มเป็นองค์ประกอบในการผลิต กิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้(ทำน้ำยาเอนกประสงค์) ครัวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง(สาธิตการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ น้ำอีเอ็ม สารไล่แมลง) ประหยัดพลังงาน(เตาถ่าน) การผลิตธูปสมุนไพรไล่ยุง โดยมีทีมวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ตลอดจนแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีกิจกรรมการเรียนรู้ภายในศูนย์ประกอบด้วย ป้ายข้อมูลต่างๆ องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกลุ่มองค์กร/อาชีพ แผนที่หมู่บ้าน แผนผังชีววิถีหมู่บ้าน จุดเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้

           กิจกรรมภายนอกศูนย์ มีกิจกรรมภายนอกศูนย์เรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้โดยชุมชน จำนวน 4  จุดเรียนรู้ ดังนี้

 1. จุดเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/การเพาะเห็ดฟาง
 2. จุดเรียนรู้ด้านปศุสัตว์
 3.  จุดเรียนรู้ด้านประมง
 4. จุดเรียนรู้ด้านการประหยัด/ออมทรัพย์

 


ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกอง เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ที่หลากหลายและสามารถใช้เป็นศูนย์ถ่ายทอดและเรียนรู้ให้กับบุคคลที่สนใจในการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

 1. เป็นที่รวบรวมจุดเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คนใน

หมู่บ้านและนอกหมู่บ้านเข้าถึงความรู้และใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

 1. เป็นสถานที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมเสวนา

การสาธิตกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ การจัดนิทรรศการ รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆของหมู่บ้าน

 1. เป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ที่รวบรวมมาจากเจ้าของภูมิปัญญา และแหล่งความรู้ที่มีใน

หมู่บ้าน

 1. เป็นสถานที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนในหมู่บ้านพบปะ พูดคุยสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ และจัด

กิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน ให้มีความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกัน

 1. เป็นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและ

นอกหมู่บ้าน อันเป็นทุนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน

 

 

๑. ด้านโครงสร้างและกระบวนการทำงาน

      ๑.๑  คณะกรรมการ

มีคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ จำนวน 15 คน โดยคณะกรรมการได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก โดยผ่านเวทีประชาคม มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี มีสมาชิกจากทุกครอบครัว โดยมีคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแกนในการดำเนินการจัดตั้ง  คณะกรรมการประกอบด้วย

 1. นายสุคนธ์            ศรีชัย                       ประธานกรรมการ
 2. นายเปลี่ยน โวหาร                      รองประธาน
 3. 3. นายชาติชาย บุญผุย           รองประธาน
 4. นายนันทสิทธิ์ ศรศรี                       เหรัญญิก
 5. นางสาวอัมพร โสภา             ผู้ช่วยเหรัญญิก
 6. นายสุวิสิทธิ์           อมรสิทธิกุล       เลขานุการ
 7. นายนิคม ศรีวงษ์             ผู้ช่วยเลขานุการ
 8. นายสมชาย หนองเหล็ก       กรรมการ
 9. นางสายทอง เย็นใจ            กรรมการ
 10. นายเทียบ ศรพินิจ กรรมการ
 11. นายอลงกต ศรีชารัตน์ กรรมการ
 12. นายสุเวทย์ ศรีจักร กรรมการ
 13. นายสมบูรณ์ ไชยโคตร กรรมการ
 14. นางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน์ กรรมการ
 15. นายสมบูรณ์ โสภาค กรรมการ
 16. นายบุญลอง งามศิริ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 17. นายเรวัตร จันทร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

1.2  ข้อตกลงในการดำเนินงาน  ใช้มติที่ประชุมและกำหนดข้อตกลงที่ชัดเจน

– มีข้อตกลง/ระเบียบกลุ่มที่ชัดเจน จากการจัดเวทีประชาคม โดยสมาชิกกลุ่มร่วมกันจัดทำ

– มีกระบวนการทำงาน มีคณะกรรมการบริหารโดยสมาชิกคัดเลือก


1.3  การประชุมคณะกรรมการ

– มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก เดือนละ 1 ครั้ง

1.4 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

          – จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

1.5  สถานที่ทำงานของกลุ่ม

– มีอาคารที่ทำการ เป็นเอกเทศ บนเนื้อที่ 4 ไร่

 1.6  กระบวนการทำงาน

มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในการทำงานที่ชัดเจนและปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้

 

๒.  ด้านการบริหารเงินทุนและทรัพยากร

๒.๑  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีเงินทุนจำนวน  40,000 บาท เพียงพอต่อการดำเนินการหมุนเวียนภายในศูนย์เรียนรู้

๒.๒  มีการจัดทำทะเบียน  หลักฐาน  ต่างๆที่สำคัญครบ เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ ได้แก่ 

– ทะเบียนสมาชิก / ทะเบียนคุมเงิน / รายรับ-รายจ่าย

 

๒.๓  การตรวจสอบบัญชีและหลักฐานทางการเงิน   มีการตรวจสอบฯ  โดยคณะกรรมการและมีบุคคลภายนอกมาร่วมตรวจสอบ และรายงาน

           ๒.๔  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการสะสมเงินทุนไว้กับกลุ่ม    

                   เงินทุนดำเนินการของศูนย์ฯ ได้มาจากบุคคลและคณะที่มาศึกษาดูงานและบริจาคสมทบของสมาชิกไม่ได้มีการรวมหุ้นแต่อย่างใด ปัจจุบันมีเงินทุน  40,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)