บริการของเรา

รายงานคุณภาพชีวิตคนศรีสะเกษ จากข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 64

รายงานคุณภาพชีวิตคนศรีสะเกษ จากข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 64

เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนศรีสะเกษ (คลิ๊ก)

จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 เป็นข้อมูลระดับครัวเรือนที่มีการจัดเก็บจากทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง ทั้งที่มีเลขบ้านและไม่มีเลขบ้าน พบว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้

1) จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่จัดเก็บ 22 อำเภอ จำนวน 216 ตำบล/เขต อปท.

2) มีครัวเรือนทั้งสิ้น จำนวน 275,192 ครัวเรือน

3) ประชากรที่อาศัยอยู่จริง จำนวน 937,400 คน

– เพศชาย 456,615 คน

– เพศหญิง 480,785 คน

ช่วงอายุของประชากรมากที่สุด คือ

– ช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 214,211 คน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 22.85

– ช่วงอายุ 35-49 ปี จำนวน 200,997 คน คิดเป็นร้อยละ 21.44

4) ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 61,932.86 บาทต่อคนต่อปี โดยมีอำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงที่สุด คือ อำเภอยางชุมน้อย รายได้เฉลี่ย 75,343.98 บาทต่อคนต่อปี และอำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ำสุด คือ อำเภอวังหิน รายได้เฉลี่ย 54,067.71 บาทต่อคนต่อปี

5) ประชากรมีรายจ่ายเฉลี่ย 36,681.39 บาทต่อคนต่อปี โดยมีอำเภอที่มารายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี สูงที่สุด คือ อำเภอศิลาลาด รายจ่ายเฉลี่ย 73,474.42 บาทต่อคนต่อปี และอำเภอที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ำสุด คือ อำเภอศรีรัตนะ รายจ่ายเฉลี่ย 23,626.18 บาทต่อคนต่อปี

6) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) มี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด จังหวัดศรีสะเกษ ตกเกณฑ์ชี้วัด  31 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ร้อยละสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ

(1) ตัวชี้วัดที่ 18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำได้ รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ สำรวจทั้งสิ้น 459 คน ตกเกณฑ์ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25

(2) ตัวชี้วัดที่ 23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน สำรวจทั้งสิ้น 275,192 ครัวเรือน ตกเกณฑ์ จำนวน 26,319 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.56

(3) ตัวชี้วัดที่ 24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 937,400 คน ตกเกณฑ์ จำนวน 60,570 คน    คิดเป็นร้อยละ 6.46

และตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ร้อยละต่ำสุด 3 ลำดับ คือ

(1) ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 111,280 คน ตกเกณฑ์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00003

(2) ตัวชี้วัดที่ 15 เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 21,917 คน ตกเกณฑ์ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00009

(3) ตัวชี้วัด 29 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 13,574 คน ตกเกณฑ์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00007

(Visited 1 times, 1 visits today)