บริการของเรา

ความเป็นมาโคกหนองนา พช.

ความเป็นมาโคกหนองนา พช.

ทางออกของประเทศไทยในการรอดพ้นวิกฤตและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และนโยบายรัฐบาลที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก  ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข”คุ่มือการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโคก หนอง นา

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง 7 ภาคี ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือน และพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีอาชีพ สร้างรายได้ ท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดทำโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมนำเอาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 40 ทฤษฎี ที่ทรงพระราชทานไว้ให้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบ เชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับหมู่บ้านในภูมิสังคมต่าง ๆ ผ่านการทำงานในรูปแบบการจ้างงานและการร่วมกัน ลงแรงด้วยการสนับสนุนวัสดุพื้นฐานและงบประมาณ และบูรณาการการทำงานจากภาคีภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในระดับพื้นฐาน

โคกหนองนา พช. จำแนกการดำเนินงานตามงบประมาณ ได้ 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 (งบเงินกู้โควิดฯ)โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่  ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนา พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน  1,050 ครัวเรือน/แปลง

(1) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 3 ไร่/ครัวเรือน จำนวน 728 ครัวเรือน/แปลง

(2) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่/ครัวเรือน จำนวน 322 ครัวเรือน/แปลง

ส่วนที่ 2 (งบยุทธศาสตร์กรมฯ)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2.4 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 500 ครัวเรือน/แปลง

(1) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 3 ไร่/ครัวเรือน จำนวน 142 ครัวเรือน/แปลง

(2) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่/ครัวเรือน จำนวน 358 ครัวเรือน/แปลง

ดังตาราง

ที่ อำเภอ งบเงินกู้ โควิด -19 งบกรมฯ รวมทั้งสิ้น
1 ไร่ 3 ไร่ รวม 1 ไร่ 3 ไร่ รวม 1 ไร่ 3 ไร่ รวม
รวมทั้งสิ้น 322 728 1,050 358 142 500 680 870 1,550
(Visited 1 times, 1 visits today)