บริการของเรา

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

NEW เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

ประจำจังหวัด (คสป.) จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมท้าวอินสอน ชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ คลิก ⇒ รายงานการประชุม

การดำเนินงานนโยบายสานพลังประชารัฐมีหลักคิด คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมมือกันทำงานหาทางแก้ปัญหา และสร้างอนาคตให้กับประเทศผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนของประเทศที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีเป้าหมาย คือ ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนนโยบายสานพลังประชารัฐ คือนโยบายที่ดึงการทำงานจากทุกภาคส่วนเข้ามาทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกง่ายๆว่า ทำงานเป็นทีมเดียวกัน จากเดิมที่ภาครัฐจะดำเนินการในส่วนของตนเอง เอกชนก็ดำเนินการธุรกิจของตนเอง แต่การทำงานแบบประชารัฐนี้ รัฐและเอกชนร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียว มีจุดมุ่งหมายเดียวคือ ประชาชน


หลักเกณฑ์การรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

คุณสมบัติ

 • บริษัทนิติบุคคลที่จัดตั้งตามนโยบายสานพลังประชารัฐ
  มีเป้าหมายเพื่อสังคม มีคำว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” อยู่ในชื่อบริษัท
 • มีการนำผลกำไรไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใช้ประโยชน์เพื่อสังคม
 • มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ขั้นตอนการขอรับการรับรอง

 • ยื่นคำขอรับการรับรอง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ที่ตั้งบริษัท
  หรือ กรมการพัฒนาชุมชน
 • กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณารับรอง
 • กรมการพัฒนาชุมชนออกหนังสือรับรอง

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • เอกสารระบุวัตถุประสงค์ และข้อบังคับ นิติบุคคล
 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 • บัญชีทำการ ประจำปี

ผลของการรับรอง

 • นำไปประกอบการขออนุมัติเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในการรับสิทธิ์ยกเว้น
  ภาษีจากกรมสรรพากร
 • หนังสือรับรองมกำหนดระยะเวลา 2ปี


ใบจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 

⊗ ทะเบียนรายชื่อคณะทำงานประชารัฐศรีสะเกษ (SE)  คณะทำงานประชารัฐ 12 คณะ

⊗ ผลการดำเนินงานตามพื้นที่เป้าหมาย คลิก ⇒ รายงานส่งกรมฯ 

⊗ สรุปผลการดำเนินงานบริษัทประชารัฐล่าสุด คลิก ⇒ สรุปผลการดำเนินงานประชารัฐ ล่าสุด 2560

รายชื่อผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

………………………………..

 1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น
 2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)             ถือหุ้นจำนวน  390  หุ้น
 3. ชื่อ นายวิทยา        วิรารัตน์                      ถือหุ้นจำนวน  800 หุ้น
 4. ชื่อ นายสิริพงศ์       อังคสกุลเกียรติ         ถือหุ้นจำนวน  400  หุ้น
 5. ชื่อ นางอรพิน        ภูนาสูง                       ถือหุ้นจำนวน  400  หุ้น
 6. ชื่อ นายบุญมี         สุระโคตร                   ถือหุ้นจำนวน    80  หุ้น
 7. ชื่อ นายรัฐวิทย์       อังคสกุลเกียรติ        ถือหุ้นจำนวน  200  หุ้น
 8. ชื่อ นายจักรพันธ์     โสมะเกษตริน          ถือหุ้นจำนวน    40  หุ้น
 9. ชื่อ นายสมหวัง       พุ่มไม้                       ถือหุ้นจำนวน    30  หุ้น
 10. ชื่อ นางผ่องศรี      แซ่จึง                         ถือหุ้นจำนวน    40  หุ้น
 11. ชื่อ นายเธียรชัย สถานพงศ์                    ถือหุ้นจำนวน   400 หุ้น
 12. ชื่อ นายสุนทร สุฤทธิ์                              ถือหุ้นจำนวน   120 หุ้น
 13. ชื่อ นางกุสุมาพร นาคนวม                      ถือหุ้นจำนวน    40  หุ้น
 14. ชื่อ นางสำเภา สุภาพันธ์                         ถือหุ้นจำนวน    20  หุ้น
 15. ชื่อ นายกานต์ ธงศรี                                 ถือหุ้นจำนวน    40  หุ้น

 

 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสาร กิจกรรม บริษัทประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษได้ที่Facebook  

(Visited 1 times, 1 visits today)